480-8310/02 – Fyzika I (FYI)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity2
Garant předmětuMgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
ZIV01 doc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je koncipován jako předmět teoretického základu technického bakalářského studia. Studenti si prohloubí znalosti ze všech oblastí klasické fyziky v návaznosti na znalosti z mechaniky, kmitů, vln a akustiky probírané v předmětu Základy fyziky tak, aby nabyté vědomosti mohli využít při studiu navazujících odborných předmětů. Kurz Fyziky I využívá diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné a vektorové algebry. Cílem předmětu je doplnit znalosti z klasické fyziky pro další rozvoj fyzikálních vědomostí, které dále rozšíří v magisterském studiu. Pro kombinované studium je kurz veden distanční formou a je založen na řízené samostatné práci studentů.

Povinná literatura:

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: FYZIKA 1-5, nakl. VUTIUM a Prométheus, Praha, 2000, Fojtek, A., Foukal, J., Mádr, V., Wyslych, P.: Fyzika pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB-Technické univerzitě Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 1994, 146 s. Mádr, V., Fojtek, A., Wyslych, P., Foukal, J.: Fyzika pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB-Technické univerzitě Ostrava. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 1995, 146 s. - ISBN 80-7078-280-3 Mádr, V. a kolektiv: Sbírka příkladů z fyziky, VŠB, Ostrava, 1998

Doporučená literatura:

Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika, SNTL, Praha, 1976 a novější Clark, J.O.E.: Fyzika, Svojtka a Vašut, Praha, 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, písemné práce

E-learning

e-learning není k dispozici

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

F y z i k a j a k o p o z n á n í Hmota, pohyb, prostor a čas. Látka, pole, částice. Stavba látek a jejich pozorování. Fyzikální teorie a experiment. V e k t o r o v ý p o č e t Skaláry a vektory. Součet a rozdíl vektorů.Součin vektoru a reálného čísla. Souřadnice vektoru. Skalární a vektorový součin vektorů. Fyzikální aplikace. G r a v i t a č n í p o l e Hmotnost, Newtonův zákon. Intenzita a potenciál gravitačního pole. Gravitační a tíhové pole Země. D i f e r e n c i á l n í a i n t e g r á l n í p o č e t Pojem derivace, fyzikální a geometrický význam derivace, základní derivace. Primitivní funkce,neurčitý integrál, základní integrály, určitý integrál. Fyzikální aplikace. MECHANIKA K i n e m a t i k a Posuvný a otáčivý pohyb. D y n a m i k a Newtonovy pohybové zákony. Pohybová rovnice postupného pohybu. Šikmý vrh. Impuls síly, Práce, výkon a účinnost. Kinetická a potenciální energie. M e c h a n i k a t ě l e s Těžiště. 1. a 2. impulsová věta. Pohybová rovnice otáčivého pohybu. Moment setrvačnosti těles. Steinerova věta. Práce, výkon a energie při otáčivém pohybu. K y v a d l a Fyzikální, matematické a torzní kyvadlo. P o h y b t ě l e s Pohyb planet, ráz těles, tření, pohyb těles v odporujícím prostředí. H y d r o s t a t i ka Vlastnosti kapalin, hydrostatický tlak. Povrchové napětí, kapilární jevy H y d r o d y n a m i k a Bernoulliova rovnice. Výtok kapaliny otvorem. KMITY, VLNY, AKUSTIKA K m i t y Netlumené a tlumené kmity. Vynucené kmity. Rezonance. Pohybová rovnice. Energie kmitavého pohybu. Skládání kmitů stejnosměrných a kolmých stejných frekvencí. V l n y Klasifikace vlnění. Vznik postupné vlny, vlny příčné a podélné. Šíření vln v prostoru,Huygensův- Fresnellův princip. Rovnice pro výchylku. Tok energie, intenzity vlnění. Interference vlnění, stojaté vlny. A k u s t i k a Vznik a šíření zvukové vlny, základní akustické veličiny, akustický tlak, akustická intenzita, hlasitost a hladiny intenzity. Hluk. Dopplerův jev. Ultrazvuk. Demonstrace ve výuce: 1. Pohybová rovnice translačního pohybu - zrychlení. 2. Pohybová rovnice rotačního pohybu - moment setrvačnosti. 3. Reverzní kyvadlo - tíhové zrychlení. 4. Skládání kmitů - frekvence rázů. 5. Zvukové vlny - rychlost zvuku. 6. Mechanické vlastnosti kapalin - viskozita.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: účast na cvičení je povinná, maximálně tři omluvené absence

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku