480-8350/02 – Fyzikální měření (FM)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity2
Garant předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat principy a zákony vybraných úloh klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat příslušné přírodní jevy Změřit vybrané fyzikální veličiny, tabelovat výsledky a vypočítat závislé veličiny Srovnávat vypočtené výsledky s tabelovanými hodnotami nebo výsledky jiných experimentů

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Fyzikální měření podává přehled metodiky a techniky měření fyzikálních veličin. Zahrnuje přípravu a měření mechanických, akustických, tepelných, elektrických a optických veličin. Student si prohloubí znalosti ve zpracování naměřených hodnot pomocí nejistot včetně grafického zpracování. Předmět je zařazen na závěr bakalářského studia, aby student využil všech svých vědomostí z přírodovědných a technických disciplín.

Povinná literatura:

1. Mádr, V., Knejzlík, M., Kopečný, J., Novotný, I.: Fyzikální měření, SNTL Praha, 1991 2. Pekárek, S., Murla, M.: Fyzika II, ČVUT Praha, 1993 3. Fyzikální měření, kol., Ostrava1993 4. ČSN 010115 názvosloví v metrologii 5. Obraz, J.: Zkoušení materiálu ultrazvukem. SNTL, Praha, 1989 6. Nedestruktivní zkoušení materiálu – Praktická část (PTS – Josef Solnař)

Doporučená literatura:

1. Sylabus: Úvod do teorie fyzikálního měření 2. Odborné články a texty zadané vedoucími laboratoří, doktorské a diplomové práce pracovníků Institutu fyziky. 3. Nedestruktivní zkoušení materiálu – Praktická část (PTS – Josef Solnař)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola připravenosti na cvičení - písemně a ústně. Kontrola zpracování měření - laboratorní deník. Odevzdání protokolu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost základů kapilárních jevů, akustiky, elektřiny a magnetismu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cíle laboratorního měření: I. Získání základních vědomostí z teorie chyb, nejistot a metodiky zpracování protokolů. II. Rozšíření poznatků z kmitů, vln a akustiky. III. Seznámení s nedestruktivními diagnostickými metodami v oblasti ultrazvukové, magnetické a optické defektoskopie. FRONTÁLNÍ CVIČENÍ: Bezpečnost práce v laboratoři. Úvod do teorie chyb. Určení nejistoty opakovaného měření fyzikální veličiny. Určení nejistoty vypočítané veličiny z definičního vztahu. Určení pásu nejistot při měření funkční závislosti fyzikálních veličin. ÚLOHY: 1. Stanovení délky, šířky, výšky a hmotnosti měřeného reálného tělesa. 2. Stanovení velikosti hustoty měřeného reálného tělesa. 3. Stanovení závislosti vlnové délky akustického vlnění na nastavitelné frekvenci při konstantní rychlosti šíření zvuku ve vzduchu. MĚŘENÍ VE SKUPINÁCH: 4. Kontrola materiálů magnetickou práškovou metodou na stole MAS 5. Kontrola materiálů magnetickou práškovou metodou pomocí ručního elektromagnetu 6. Měření intenzity magnetického pole Hallovou sondou po použití demagnetizačního tunelu 7. Měření frekvence kmitů akcelerometrem 8. Měření hladiny intenzity a spektrální složení zvuku hlukoměrem 9. Hodnocení povrchů různorodých materiálů kapilární barevnou metodou 10. Hodnocení povrchů různorodých materiálů kapilární fluprescenční metodou 11. Stanovení polohy a rozsahu vady v materiálu pomocí ultrazvukové defektoskopické metody 12. Měření tloušťky materiálu ultrazvukovou metodou 13. Měření tloušťky materiálu metodou vířivých proudů 14. Měření součinitele akustické pohltivosti materiálu metodou stojatých vln

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Změřit zadané úlohy. Vypracovat a odevzdat protokoly.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - dopl 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.