480-8510/02 – Bakalářská fyzika (BF)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity9
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
BEZ0059 Ing. Iva Tkáčová, Ph.D.
ZIV01 prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 32+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je získání přehledu o základních fyzikálních zákonitostech a zvládnutí základních poznatků z fyziky potřebných při studiu technické vysoké školy a jejich aplikaci v praxi. Základní kurs fyziky se zabývá pohybem hmotného bodu a soustav hmotných bodů, pohybem tuhého tělesa a pohybem kapalin. Dalšími partiemi jsou tepelný pohyb, základní poznatky o fyzikálních polích, elektrickém proudu, elektromagnetickém poli, kmitá-ní, vlnění a geometrické optice.

Povinná literatura:

Fojtek, A.: Bakalářská fyzika pro HGF. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 2005 Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika. SNTL, Praha, 1976 a pozdější vydání Fojtek, A.: Cvičení z bakalářské fyziky pro HGF. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 2006 Halliday, D., Resnick, R., Walder, J.: Fundamentals of Physics. Fifth Editon Extended, 1997, John Wiley and Sons, Inc.

Doporučená literatura:

Ilkovič., D.: Fyzika I a II. Alfa, Bratislava, 1973 Landau, L.D., Kitajgorodskij, A.I.: Fyzika pro každého. Horizont, Praha, 1975 Javorskij, B.M., Selezněv, Ju.A.: Přehled elementární fyziky. SNTL, Praha, 1989 Jones, E.R., Childers, R.L.: Contemporary College Physics. Addison-Wesley Publishing Company, USA, 1990

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, projekty, písemné a ústní zkoušení, systematická příprava na výuku

E-learning

Není dostupný

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních včetně vypracování kontrolních písemek a zápočtových testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je získání přehledu o základních fyzikálních zákonitostech a zvládnutí základních poznatků z fyziky potřebných při studiu technické vysoké školy a jejich aplikaci v praxi. 1. Úvod. Fyzikální pojmy, veličiny, jednotky. Hmota, látka, fyzikální pole. 2. Hmotný bod. Kinematika pohybu hmotného bodu. Poloha hmotného bodu, vztažná soustava, trajektorie, dráha. Rychlost, zrychlení, přirozené složky zrychlení. Klasifikace pohybů. 3. Dynamika pohybu hmotného bodu. Setrvačná hmotnost, hybnost, síla, impuls síly, pohybové zákony. Některé druhy sil. Newtonova pohybová rovnice. Pohyby v homogenním tíhovém poli Země. 4. Mechanika pohybu soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa. Moment setrvačnosti. Moment síly, moment hybnosti. Impulsové věty. Skládání sil působících na tuhé těleso, dvojice sil. 5. Mechanické kmitání. Netlumené, tlumené a nucené kmitání. Kyvadla. Grafické znázornění kmitavého pohybu. Skládání harmonických kmitů. Mechanické vlnění. Huyghensův princip. Zvuk. 6. Mechanika kapalin. Ideální a reálná kapalina. Zákony hydrostatiky (Pascalův zákon, Archimedův zákon) a hydrodynamiky (rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice) pro ideální kapalinu. 7. Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon, charakteristiky gravitační pole, práce sil gravitační pole. Gravitační a tíhové pole Země, pohyby v tíhovém poli Země. 8. Termika. Teplota, teplotní stupnice a teplo. Základní pojmy kinetické teorie plynů, vnitřní energie, práce a teplo, tepelná kapacita, termodynamika. Kalorimetrická rovnice. 9. Vratné stavové změny v ideálním plynu. Kruhový děj s ideálním plynem. První, druhý a třetí termodynamický zákon. Změny skupenství – fázový diagram. 10. Elektrostatické pole. Elektrický náboj a jeho vlastnosti, charakteristiky elektrostatického pole. Kapacita - kondenzátor. Stacionární elektrické pole. Elektrický proud, odpor, elektromotorické napětí. Obvody stejnosměrného proudu. Práce a výkon proudu. Měření základních elektrických veličin. 11. Stacionární magnetické pole. Charakteristiky, síly působící na náboj a elektrický proud v magnetickém poli. 12. Nestacionární magnetické pole. Elektromagnetická indukce, vzájemná a vlastní indukce. Vznik a základní vlastnosti střídavého proudu, generování elektromagnetické vlny. 13. Optika. Světlo jako elektromagnetické vlnění - záření. Spektrum elektromagnetického záření. Dualismus elektromagnetického záření. Vlnové vlastnosti světla (interference, odraz, lom, ohyb) a kvantové vlastnosti světla (fotoelektrický jev, Comptonův jev, tvorba elektron-pozitronových párů). 14. Základy jaderné fyziky – hmotnostní úbytek, útlum záření v čase a prostoru (na překážce).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních minimálně 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.