480-8510/03 – Bakalářská fyzika (BF)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY0091 Ing. Michal Gryga, Ph.D.
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
NIK01 Ing. Marek Nikodým, Ph.D.
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
STE0297 Ing. Adam Štefek
TYC0005 Ing. Martin Tyč
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je získání přehledu o základních fyzikálních zákonitostech a zvládnutí základních poznatků z fyziky potřebných při studiu technické vysoké školy a jejich aplikaci v praxi. Základní kurs fyziky se zabývá pohybem hmotného bodu a soustav hmotných bodů, pohybem tuhého tělesa a pohybem kapalin. Dalšími partiemi jsou tepelný pohyb, základní poznatky o fyzikálních polích, elektrickém proudu, elektromagnetickém poli, kmitá-ní, vlnění a geometrické optice.

Povinná literatura:

Fojtek, A.: Bakalářská fyzika pro HGF. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 2005 Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika. SNTL, Praha, 1976 a pozdější vydání Fojtek, A.: Cvičení z bakalářské fyziky pro HGF. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 2006 Halliday, D., Resnick, R., Walder, J.: Fundamentals of Physics. Fifth Editon Extended, 1997, John Wiley and Sons, Inc.

Doporučená literatura:

Ilkovič., D.: Fyzika I a II. Alfa, Bratislava, 1973 Landau, L.D., Kitajgorodskij, A.I.: Fyzika pro každého. Horizont, Praha, 1975 Javorskij, B.M., Selezněv, Ju.A.: Přehled elementární fyziky. SNTL, Praha, 1989 Jones, E.R., Childers, R.L.: Contemporary College Physics. Addison-Wesley Publishing Company, USA, 1990

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, projekty, písemné a ústní zkoušení, systematická příprava na výuku

E-learning

Není dostupný

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních včetně vypracování kontrolních písemek a zápočtových testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. Fyzikální pojmy, veličiny, jednotky. Hmota, látka, fyzikální pole. Hmotný bod. Kinematika pohybu hmotného bodu. Poloha hmotného bodu, vztažná soustava, trajektorie, dráha. Rychlost, zrychlení, přirozené složky zrychlení. Klasifikace pohybů. 2. Dynamika pohybu hmotného bodu. Setrvačná hmotnost, hybnost, síla, impuls síly, pohybové zákony. Některé druhy sil. Newtonova pohybová rovnice. 3. Mechanika pohybu soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa. Moment setrvačnosti. Moment síly, moment hybnosti, dvojice sil. Mechanické namáhání tuhých těles: mechanické napětí, deformace, moduly pružnosti. 4. Mechanické kmitání. Netlumené, tlumené a nucené kmitání. Kyvadla. Grafické znázornění kmitavého pohybu. Mechanické vlnění. Huyghensův princip. Zvuk. 5. Mechanika kapalin. Ideální a reálná kapalina. Zákony hydrostatiky (Pascalův zákon, Archimedův zákon) a hydrodynamiky (rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice) pro ideální kapalinu. 6. Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon, charakteristiky gravitační pole, práce sil gravitační pole. Gravitační a tíhové pole Země, pohyby v tíhovém poli Země. 7. Termika. Teplota, teplotní stupnice a teplo. Základní pojmy kinetické teorie plynů, vnitřní energie plynu, práce a teplo, tepelná kapacita, termodynamika. Kalorimetrická rovnice. 8. Vratné stavové změny v ideálním plynu. Kruhový děj s ideálním plynem. První, druhý a třetí termodynamický zákon. Změny skupenství – fázový diagram. 9. Elektrostatické pole. Elektrický náboj a jeho vlastnosti, charakteristiky elektrostatického pole. Kapacita(kondenzátor). Stacionární elektrické pole. Elektrický proud, vodivost, odpor, elektromotorické napětí, práce a výkon elektrického proudu. 10. Vznik magnetického pole. Stacionární magnetické pole. Charakteristiky, síly působící na náboj a elektrický proud v magnetickém poli. 11. Nestacionární magnetické pole. Elektromagnetická indukce, vlastní a vzájemná indukce. Vznik a základní vlastnosti střídavého proudu, generování elektromagnetické vlny - RLC a LC obvod. 12. Optika. Světlo jako součást elektromagnetického záření. Spektrum elektromagnetického záření. Dualismus elektromagnetického záření. Vlnové vlastnosti světla (interference, odraz, lom, ohyb).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních, získání alespoň 5 bodů ve vstupním zkouškovém desetibodovém testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0788P270002) Inovace a design zdravotnických prostředků P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712P130001) Environmentální technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330033) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330040) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330040) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330040) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330040) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0712P130001) Environmentální technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712P130001) Environmentální technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - HGF - P - cs 2023/2024 prezenční čeština volitelný odborný HGF - Hornicko-geologická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní