491-0021/01 – Basics of Mikrobilogy and Immunology (ZMI)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantorRNDr. Dittmar Chmelař, PhD.Subject version guarantorRNDr. Dittmar Chmelař, PhD.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHM0003 RNDr. Dittmar Chmelař, PhD.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

System and evolutionary position of microorganisms and their specific ecological bindings in biosphere. Genetics principles of the microorganisms. Understanding the microorganisms in etiology of infectious diseases of human being.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Special evolutionary morphology and physiology illustration of the microorganisms with a view to organization structure of the acellular type (viruses, viroids, priorate) and the cellular type (bacteria, anabaena, imperfect fungi).

Compulsory literature:

Bednář a kol. (1996): Lékařská mikrobiologie. Marvil Dobiáš L., Dobiášová S., Malachová K., Seman M. (1999): Vybrané kapitoly z mikrobiologie. Repronis, Ostrava Hubáček J., Bezděk M., Janeček J. (1992): Vybrané kapitoly z molekulární genetiky mikroorganizmů. Academia, Praha Kredba V., a kol. (1976): Infekční a parazitární nemoci. Avicenum, Praha Holt J.G. et al. (1994): Bergey´s Manual of Determinative Bacteriology (Ninth Edition). Williams & Wilkins, Baltimore, Philadelphia, London, Munich, Sydney, Tokyo Krčmář M., Břicháček B. (1993): Molekulárně biologické metody ve virologické diagnostice. IDLF, Praha 1993 Rosypal S. a kol. (1981): Obecná bakteriologie. SPN, Praha Váňa J. (1996): Systém a vývoj hub a houbových organizmů. Karolinum, Praha Zahradnický J. a kol. (1981): Mikrobiologické vyšetrovacie metódy. Osveta, Bratislava

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Přehled nejvýznamnějších objevů v oboru mikrobiologie a objasnění významu mikrobiologie v souvislosti s etiologií infekčních onemocnění (2h). Nebuněčné prokaryotní systémy (priony, viroidy, viry). Organizace a obecná charakteristika reprodukčního cyklu virů Morfologie a fyziologie prokaryotních organizmů se zaměřením na organizační strukturu prokaryotních buněk ( Úvod do genetiky mikroorganizmů a molekulární biologie Genetické aspekty proměnlivosti mikroorganizmů ( mechanizmus konjugace, transdukce, transformace) Mikrorganizmy v etiologii infekčních onemocnění Toxinogenní vlastnosti mikroorganizmů Nozokomiální nákazy a zdravotnická přístrojová technika Dezinfekce a její význam ve zdravotnických zařízeních v souvislosti s přístrojovou technikou Provozní režim zdravotnických zařízení a šíření mikrobiálních agens Základy a obecná charakteristika taxonomické diagnostiky mikroorganizmů Obecné principy a perspektivy genových manipulací u mikroorganizmů Mikroorganizmy a biotechnologie Základy imunologie a využití ve zdravotnictví, vyšetřovací metody.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
        Written exam Written test  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner