491-0027/01 – Hygienics and Epidemiology (HaE)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantorMUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.Subject version guarantorMUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAD05 MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
SUC0028 Mgr. Lucie Suchánková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To understand the importance of hygiene and epidemiology for a human’s health. To understand the organization and the task of hygienic service and its practical activity. To understand the basics of epidemiological work practice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject introduces basics knowledge of hygienic and epidemiology as a scientific fields focused at health prevention.

Compulsory literature:

1. Bencko, V. a kolektiv: Hygiena, Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. Praha 2000, 204 s., ISBN 80-7184-551-5 2. Podstatová H.: Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Olomouc: Epava, 2001, 285 s. ISBN 80-86297-07-1 3. Tuček, M., Cikrt, M., Pelclová, D.: Pracovní lékařství pro praxi. Příručky s doporučenými standardy. Grada, 2005, 344 s., ISBN 80-247-0927-9 4. Podstatová H.: Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. Olomouc: Epava, 2002, 267 s. ISBN: 80-86297-10-1 5. Janout,V.: Základy epidemiologie. Olomouc: LFUP, 1995.

Recommended literature:

1. Pracovní lékařství. 3. Díl, Hygiena práce v základních výrobních odvětvích, Jirák,Z. a kol., Praha 1996, 144 s. 2. Ticháček, B.: Základy epidemiologie. Praha: Galén, 1997 3. Janout, V.: Klinická epidemiologie - nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. 1. vyd. Praha: Grada, 1998 Manuál prevence v lékařské praxi I, II, III,IV, V, Praha, SZÚ 1996

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Hygiena a epidemiologie jako preventivní obory. Definice, náplň, úkoly. Dozor a dohled, preventivní a běžný hygienický dozor. Zásady primární a sekundární prevence. Determinanty zdraví, jejich výskyt v životním a pracovním prostředí, metody studia zdravotního stavu. Základy hygieny životního prostředí. Vnitřní prostředí budov. Hygiena práce a pracovní lékařství. Definice a náplň, rizikové faktory pracovního prostředí. Metody posuzování rizikovosti pracovního prostředí. Pracovně lékařská péče. Biologické účinky vybraných rizikových faktorů pracovního prostředí. Základy hygieny výživy. Hygiena dětí a dorostu Všeobecné hygienické požadavky na zařízení pro děti a dorost. Obecná epidemiologie, základy metodologie a biomedicíncké statistiky Speciální epidemiologie Preventivní očkovací programy v ČR Prevence nozokomiálních a profesionálních nákaz

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner