491-0061/02 – Physiology and Communication (PaK)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantordoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VRU02 doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to introduce basics of psychology of personality and fundamentals of communication in health care.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations

Summary

The terminology of psychology and basic findings in the field of human’s mental performance. The role of the communication in interpersonal relations, the communication forms and their use in an interaction with patients and disabled ones.

Compulsory literature:

Hartl, P., Hartlová, H. Psychologický slovník. Praha, Portál, 2000 Honzák, R. Komunikační pasti v medicíně. Praha, Galén, 1999 Křivohlavý J. Psychologie zdraví. Praha, Portál, 2001 Šimíčková-Čížková, J. Poznávání duševního života člověka. Olomouc, VUP, 2001 Šimíčková-Čížková, J. Přehled sociální psychologie. Olomouc, VUP, 2001

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Vývoj názorů na duševní vývoj člověka. Pojetí osobnosti v psychologii. Osobnost z pohledu introgenních a exogenních psychologických směrů. Paměť jako základ duševního života člověka a její utváření. Vnímání, pozornost, představy. Zprostředkované poznání - fantazie a myšlení. Vývoj rozumových schopností člověka. Duševní výkonnost člověka-vlohy, schopnosti,dovednosti, nadání, inteligence. Citový život člověka. Biologický základ citů a jejich sociální formování. Typy citové aktivity člověka-temperamenty. Motivační aktivace člověka-její utváření na základě uspokojování potřeb, zájmového zaměření, zaujímání postojů a utváření hodnot. Chování člověka v náročných životních situacích-konflikty, frustrace, stres. Význam komunikace v mezilidské interakci. Formy komunikace a její struktura. Pravidla komunikace. Požadavky na zdravotníky a pacienty. Transakční analýza v komunikaci-význam role v komunikaci. Komunikační pasti ve zdravotnictví. Komunikace s hendikepovaným pacientem. Pravidla komunikace při jednání s neslyšícími, nevidomými, tělesně postiženými a mentálně postiženými. Komunikace s problémovými pacienty: agresivním, úzkostným, depresivním a akverulujícím. Prosociální chování. Afiliance, atraktivita, agresivita, sociální odpovědnost. Laboratoře: Ukázka z díla S.Freuda a C.R.Rogerse Nácvik strukturace pamětního materiálu a vnímání figury a pozadí. Smyslový účinek barev, optické klamy v architektuře. Řešení subtestů z některých inteligenčních testů Dotazníkové měření empatických schopností. Měření temperamentových vlastností Eysenckova dotazníku E-N pomocí Měření postojů k hodnotám Rokeachovým dotazníkem Nácvik řešení konfliktních situací. Komunikace jako faktor psychické stability. Nácvik sdělování příjemných a nepříjemných informací. Nácvik rozhovoru s pacientem. Nácvik rozhovoru: dítě-dospělý-rodič. Nácvik komunikace s nevidomým. Nácvik asertivní komunikace. Konverzační a operační styl komunikace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
        Written exam Written test  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner