491-0063/01 – Ethic of Health Service (EvZ)

Gurantor departmentDepartment 491Credits1
Subject guarantordoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VRU02 doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Introduction to a valve system which is the base of professional behavior of a healthcare staff.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations

Summary

Ethical and legislative norms, the importance of obligatory discretion and patient’s rights. The fundamentals of healthcare ethical codex.

Compulsory literature:

1.IVANOVÁ, K.: Etika ve zdravotnictví. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 2.ŠIMEK, J., ŠPALEK, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Praha: GRADA, 2003, ISBN 80-247-0440-4 3.MUNZAROVA, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky, Masarykova univerzita v Brně, fakulta lékařská, Brno 2000

Recommended literature:

1.IVANOVÁ, K.: Etika ve zdravotnictví. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 2.ŠIMEK, J., ŠPALEK, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Praha: GRADA, 2003, ISBN 80-247-0440-4 3.MUNZAROVA, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky, Masarykova univerzita v Brně, fakulta lékařská, Brno 2000

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: účast na přednáškách,kolokvium - prezentace vybraných etických dilemat

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Etika jako filozofická disciplína, metody a principy etiky. Proměny zdravotnické etiky v čase (čínská a indická filozofie, řecká filozofie). Předmět etiky, význam etiky pro zdravotnického pracovníka. Etika jako teorie mravnosti a morálky. Soudobá etika. Zdroje lékařské etiky: Hippokratova přísaha a 'hippokratovská tradice', židovsko-křesťanská tradice (mravní křesťanské desatero). Etické aspekty zdravotnické praxe. Etické povinnosti zdravotnického pracovníka. Konflikt hodnot. Respektování hodnot, tradic a náboženského přesvědčení: Je etické přehlížet víru, aby byl zachráněn život? Ideální a dostupná péče. Rozhodovací problémy při nedostatků zdrojů, přístrojů a léků. Vztah mezi právními a etickými normami (právo na informaci, povinnost mlčenlivosti). Práva pacientů (Lisabonská deklarace). Etické aspekty komunikace. Iatropatogenie, sororigenie, egrotogenie. Etické principy jednání s klienty/pacienty: odpovědnost, spravedlnost, laskavost. Pravda na nemocničním lůžku. Sdělování diagnózy onkologicky nemocným. Bolest a utrpení. Zmírnění utrpení. Navracení zdraví: Obnova zdraví u pacienta s duševním onemocněním. Jsou někteří pacienti důležitější než ostatní? Povinnost pečovat o zdraví vězňů? Řešení dilematických/konfliktních situací z etického hlediska. Rozbor konkrétních kazuistik. Prevence přenosu HIV na nic netušícího pacienta. Prevence při ochraně soukromí mladé těhotné ženy. Investovat tam, kde se prevence projeví nejvíce? Etika umírání a smrti (etika v péči o umírajícího). Problematika euthanasie. Living wills v USA. Dokument Rady Evropy k péči o smrtelně nemocné. Problematika interupcí, umělého oplodnění, suicida. Problematika dárcovství orgánů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 50
        Semestral project Semestral project 85  50
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner