491-0079/01 – Public Health Service (VZ)

Gurantor departmentDepartment 491Credits1
Subject guarantorIng. Karel Pustelník, Ph.D.Subject version guarantorIng. Karel Pustelník, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PUS09 Ing. Karel Pustelník, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to introduce students into the field of public health-care service, its components and problems.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The course gives the brief outline of management, law, legislation, medical informatics, health-care economy and social psychology seen as particles of health care service

Compulsory literature:

Jarošová, D. Veřejné zdravotnictví. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. Drbal, C.: Determinanty zdraví a zdravotní politika. IPVZ Praha, 2001, 43s. Gladkij, I.: Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví. UP, Olomouc, 1995. Komárek, L. a kol.: Podpora zdraví a prevence v primární péči. SZÚ, Praha, 1997.67s. Zavázalová, H. : Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. Karolinum, Praha, 2002. 154s.

Recommended literature:

Drbal, C.: Nová zdravotní politika. IPVZ Praha, 2001 Drbal, C.: Politika pro zdraví. IPVZ Praha, 1998. 59s. Drbal, C.: Zdravotní stav populace ČR a jeho prognóza jako dominantní determinanta požadavků na systém péče o zdraví. IPVZ Praha, 1998.82s. Gladkij, I. a kol: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno, 2003. Gladkij, I.: Politika a politický proces a jejich vliv na možnosti uplatnění systémového přístupu v transformaci zdravotnictví. Olomouc: UP, 1997. 48s. Gladkij, I., Koldová, Z.: Propedeutika sociálního lékařství. UP Olomouc, 1998. Gladkij, I., Heger, L., Strnad, L.: Kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování. IDVZP Brno, 1999. 183s. Hodačová, L., Srb, V., Mareš, J.: Nové veřejné zdraví v podmínkách udržitelného rozvoje : nová situace na přelomu 2. a 3. tisíciletí. Karolinum, Praha, 1999. 62s. Holčík, J.: Evropská cesta ke zdraví. IVPZ, Praha, 1996. 72s. Holčík, J., Žáček, A., Koupilová, I.: Sociální lékařství. MU Brno 1998. 137s. Hroboň, P., Kergall, T.: Ekonomické hodnocení zdravotnických služeb. Úvod do metodologie a možnosti použití při tvorbě zdravotní politiky. IVPZ, Praha, 1998. 59s. Janečková, H.: Sociologie medicíny v kontextu veřejného zdravotnictví. IPVZ Praha, 1997. 52s. Jaroš, J., Kalina, K.: České zdravotnictví. Financování a poskytování péče. Praha, 1998. Koldová, Z. Nové kapitoly ze sociálního lékařství. UP, Olomouc, 1996. 62s. Papeš, Z.: Výdaje na zdravotnictví a jejich přiměřenost. Zdravotnictví v ČR 1998: 2 (1): s.2-8 Pýchová, E., Šamánková, M.: Základy veřejného zdravotnictví. Scientia Medica, Praha, 1996. 93s. Malý, I.: Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví. Brno, MU, 1998. Schneiberg, F.: Kapitoly ze sociální medicíny a veřejného zdravotnictví. Karolinum, Praha, 1998. 282s. Žáček, A., Holčík, J.: Sociální lékařství II, MU Brno 1992. 130s. Zdravotnické ročenky MZ ČR, WHO -Atlas Evropské unie -Materiály MZ ČR ZDRAVOTNICKÉ NOVINY -Časopis lékařů českých -Zdravotnictví v ČR webovské stránky MZ ČR webovské stránky WHO, SZÚ, ÚZIS

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: absolvování přednášek, seminární práce, písemný test - 70% úspěšnost

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Veřejné zdravotnictví, historický vývoj, obsah, úkoly, struktura a funkce veřejného zdravotnictví, individuální zdravotní péče a veřejné zdravotnictví, veřejné zdraví, organizace zdravotnictví ve státní správě, regionech a místní samosprávě. Zdraví, veřejnost a zdravotní politika, charakteristiky a etapy vývoje zdravotní situace u nás, v Evropě a ve světě, hlavní zdravotní problémy, zásady nové zdravotní politiky. Aktuální problémy a úkoly zdravotní péče v ČR. 2.Řízení zdravotní péče, základy zdravotnického managementu, role jednotlivých stupňů řízení, význam informačního systému, ekonomické nástroje řízení, finanční zdroje, aktuální otázky řízení zdravotnických zařízení, personální management, dostupnost, ekvita a racionalizace služeb, hodnocení činností, kvalita zdravotní péče. 3.Zdravotnické služby, návaznost, regionální rozdíly ve spotřebě služeb, formy a metody zdravotní péče (ochrana a podpora zdraví, zdravotní výchova, zdravotní a sociální péče, činnost ambulantních a lůžkových zařízení a jejich návaznost, domácí péče a sebepéče, úloha rodiny), financování zdravotních služeb. 4.Zdravotní a sociální péče o specifické skupiny obyvatelstva, péče o staré a dlouhodobě nemocné občany, péče o zdravotně postižené, rehabilitace a sociální reintegrace. Komunitní péče, komunitní plánování, integrace a kooperace zdravotních a sociálních služeb, komplexní domácí ošetřovatelská péče. 5.Základy zdravotnické ekonomie, poslání ekonomie, makroekonomie a mikroekonomie, základní pojmy, principy odměňování zdravotnických pracovníků, zdraví a tržní mechanismus. 6.Role práva v péči o zdraví, úloha práva ve společnosti, systém zdravotnického práva, základní právní regulace poskytování zdravotní péče, práva občana-pacienta, státní správa a správní řízení. 7.Etické aspekty péče o zdraví, etické hodnoty, problémy, vztah pacient-lékař, ekvita ve veřejném zdravotnictví, aktuální etické problémy zdravotnické praxe, sociální skupiny a zdraví. 8.Základy lékařské informatiky, informační technika v ambulanci, nemocniční informační systém, zdravotnický informační systém, jeho úkoly, struktura, návaznost a využití. Zdravotní pojištění, vznik, principy, role a vývoj pojištění, mezinárodní srovnání systémů zdravotního pojištění, financování zdravotní péče, dosavadní vývoj a aktuální situace v ČR. 9.Výzkum ve zdravotnictví, studium zdravotního stavu obyvatelstva, metodická východiska, zdroje dat, prevalenční a longitudinální studie, problematika screeningu, ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva, analýza zdravotního stavu obyvatelstva, výzkum zdravotnických systémů. Vzdělávání ve zdravotnictví, zdravotničtí pracovníci (lékařské a nelékařské profese), jiní pracovníci ve zdravotnictví, specializace ve zdravotnictví, postgraduální vzdělávání, celoživotní vzdělávání, nová legislativa. 10.Světová zdravotnická organizace, základní principy evropské strategie péče o zdraví, Národní program podpory zdraví, akční plány, komunitní projekty podpory zdraví, cílově programované úkoly a programy v péči o zdraví, strategické přístupy v realizaci programů WHO.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
        Written exam Written test  
        Semestrální projekt Semestral project  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner