491-0079/01 – Veřejné zdravotnictví (VZ)

Garantující katedraZdravotně sociální katedraKredity1
Garant předmětuIng. Karel Pustelník, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Karel Pustelník, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PUS09 Ing. Karel Pustelník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači budou znát základní pojmy, teorie a determinanty zdraví, postavení veřejného zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky, budou schopni porovnat vývoj zdravotního stavu obyvatel ČR s jinými zeměmi a v historickém kontextu, budou umět rozpoznat a pochopit základní ekonomické problémy ve zdravotnictví, budou schopni definovat zaměření a hlavní zdravotnické programy WHO a jejich realizaci v rámci ČR, budou znát základní principy a složky komunitní péče a zdravotně sociální péče o specifické skupiny obyvatelstva.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Veřejné zdravotnictví vychází z předpokladu, že zdraví, péče o zdraví a zdravotnictví je také významnou veřejnou prioritou, veřejným statkem a všeobecnou humánní hodnotou. Veřejné zdravotnictví staví na skutečnosti, že k náležité funkci soustavy zdravotnické péče jsou nezbytné znalosti o řízení, ekonomii, právu a legislativě, informace o mnoha dalších oblastech. Ve výuce se věnuje metodám a poznatkům zejména věd o řízení, práva, legislativy, medicínské informatiky, zdravotnické ekonomie a sociální psychologie. K důležitým společným obsahovým prvkům výuky patří informace o zaměření, struktuře, funkci, kompetenci a odpovědnosti jednotlivých složek organizační soustavy zdravotnictví včetně komunitní péče a zdravotně sociální péče o specifické skupiny obyvatelstva.

Povinná literatura:

Jarošová, D. Veřejné zdravotnictví. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. Drbal, C.: Determinanty zdraví a zdravotní politika. IPVZ Praha, 2001, 43s. Gladkij, I.: Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví. UP, Olomouc, 1995. Komárek, L. a kol.: Podpora zdraví a prevence v primární péči. SZÚ, Praha, 1997.67s. Zavázalová, H. : Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. Karolinum, Praha, 2002. 154s.

Doporučená literatura:

Drbal, C.: Nová zdravotní politika. IPVZ Praha, 2001 Drbal, C.: Politika pro zdraví. IPVZ Praha, 1998. 59s. Drbal, C.: Zdravotní stav populace ČR a jeho prognóza jako dominantní determinanta požadavků na systém péče o zdraví. IPVZ Praha, 1998.82s. Gladkij, I. a kol: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno, 2003. Gladkij, I.: Politika a politický proces a jejich vliv na možnosti uplatnění systémového přístupu v transformaci zdravotnictví. Olomouc: UP, 1997. 48s. Gladkij, I., Koldová, Z.: Propedeutika sociálního lékařství. UP Olomouc, 1998. Gladkij, I., Heger, L., Strnad, L.: Kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování. IDVZP Brno, 1999. 183s. Hodačová, L., Srb, V., Mareš, J.: Nové veřejné zdraví v podmínkách udržitelného rozvoje : nová situace na přelomu 2. a 3. tisíciletí. Karolinum, Praha, 1999. 62s. Holčík, J.: Evropská cesta ke zdraví. IVPZ, Praha, 1996. 72s. Holčík, J., Žáček, A., Koupilová, I.: Sociální lékařství. MU Brno 1998. 137s. Hroboň, P., Kergall, T.: Ekonomické hodnocení zdravotnických služeb. Úvod do metodologie a možnosti použití při tvorbě zdravotní politiky. IVPZ, Praha, 1998. 59s. Janečková, H.: Sociologie medicíny v kontextu veřejného zdravotnictví. IPVZ Praha, 1997. 52s. Jaroš, J., Kalina, K.: České zdravotnictví. Financování a poskytování péče. Praha, 1998. Koldová, Z. Nové kapitoly ze sociálního lékařství. UP, Olomouc, 1996. 62s. Papeš, Z.: Výdaje na zdravotnictví a jejich přiměřenost. Zdravotnictví v ČR 1998: 2 (1): s.2-8 Pýchová, E., Šamánková, M.: Základy veřejného zdravotnictví. Scientia Medica, Praha, 1996. 93s. Malý, I.: Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví. Brno, MU, 1998. Schneiberg, F.: Kapitoly ze sociální medicíny a veřejného zdravotnictví. Karolinum, Praha, 1998. 282s. Žáček, A., Holčík, J.: Sociální lékařství II, MU Brno 1992. 130s. Zdravotnické ročenky MZ ČR, WHO -Atlas Evropské unie -Materiály MZ ČR ZDRAVOTNICKÉ NOVINY -Časopis lékařů českých -Zdravotnictví v ČR webovské stránky MZ ČR webovské stránky WHO, SZÚ, ÚZIS

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: absolvování přednášek, seminární práce, písemný test - 70% úspěšnost

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Veřejné zdravotnictví, historický vývoj, obsah, úkoly, struktura a funkce veřejného zdravotnictví, individuální zdravotní péče a veřejné zdravotnictví, veřejné zdraví, organizace zdravotnictví ve státní správě, regionech a místní samosprávě. Zdraví, veřejnost a zdravotní politika, charakteristiky a etapy vývoje zdravotní situace u nás, v Evropě a ve světě, hlavní zdravotní problémy, zásady nové zdravotní politiky. Aktuální problémy a úkoly zdravotní péče v ČR. 2.Řízení zdravotní péče, základy zdravotnického managementu, role jednotlivých stupňů řízení, význam informačního systému, ekonomické nástroje řízení, finanční zdroje, aktuální otázky řízení zdravotnických zařízení, personální management, dostupnost, ekvita a racionalizace služeb, hodnocení činností, kvalita zdravotní péče. 3.Zdravotnické služby, návaznost, regionální rozdíly ve spotřebě služeb, formy a metody zdravotní péče (ochrana a podpora zdraví, zdravotní výchova, zdravotní a sociální péče, činnost ambulantních a lůžkových zařízení a jejich návaznost, domácí péče a sebepéče, úloha rodiny), financování zdravotních služeb. 4.Zdravotní a sociální péče o specifické skupiny obyvatelstva, péče o staré a dlouhodobě nemocné občany, péče o zdravotně postižené, rehabilitace a sociální reintegrace. Komunitní péče, komunitní plánování, integrace a kooperace zdravotních a sociálních služeb, komplexní domácí ošetřovatelská péče. 5.Základy zdravotnické ekonomie, poslání ekonomie, makroekonomie a mikroekonomie, základní pojmy, principy odměňování zdravotnických pracovníků, zdraví a tržní mechanismus. 6.Role práva v péči o zdraví, úloha práva ve společnosti, systém zdravotnického práva, základní právní regulace poskytování zdravotní péče, práva občana-pacienta, státní správa a správní řízení. 7.Etické aspekty péče o zdraví, etické hodnoty, problémy, vztah pacient-lékař, ekvita ve veřejném zdravotnictví, aktuální etické problémy zdravotnické praxe, sociální skupiny a zdraví. 8.Základy lékařské informatiky, informační technika v ambulanci, nemocniční informační systém, zdravotnický informační systém, jeho úkoly, struktura, návaznost a využití. Zdravotní pojištění, vznik, principy, role a vývoj pojištění, mezinárodní srovnání systémů zdravotního pojištění, financování zdravotní péče, dosavadní vývoj a aktuální situace v ČR. 9.Výzkum ve zdravotnictví, studium zdravotního stavu obyvatelstva, metodická východiska, zdroje dat, prevalenční a longitudinální studie, problematika screeningu, ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva, analýza zdravotního stavu obyvatelstva, výzkum zdravotnických systémů. Vzdělávání ve zdravotnictví, zdravotničtí pracovníci (lékařské a nelékařské profese), jiní pracovníci ve zdravotnictví, specializace ve zdravotnictví, postgraduální vzdělávání, celoživotní vzdělávání, nová legislativa. 10.Světová zdravotnická organizace, základní principy evropské strategie péče o zdraví, Národní program podpory zdraví, akční plány, komunitní projekty podpory zdraví, cílově programované úkoly a programy v péči o zdraví, strategické přístupy v realizaci programů WHO.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Písemka Písemka  
        Semestrální projekt Semestrální projekt  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku