491-0082/01 – Basics of Metodology of Research (ZMV)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantorDarja JarošováSubject version guarantorDarja Jarošová
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAR04 Darja Jarošová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To master basic the basic terminology and concepts in the field of medical and health-care research

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Project work

Summary

Basic phases of research process. The specification of research problem. The formulation of goals of research and research hypothesis. Data analysis and interpretation of results. Documentation( report writing and publication of research results.

Compulsory literature:

IVANOVÁ, K. Metody a techniky výzkumu ve zdravotnictví. Ostrava: OU, 2004. KOMENDA, S. Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu. Olomouc: UP, 1996. ŽIÁKOVÁ, K. Ošetrovateľstvo-teória a vedecký výskum. Martin: Osveta, 2003

Recommended literature:

BÁRTLOVÁ, S.: Vybrané metody a techniky výzkumu. Brno : IDVPZ, 2000. 118 s. ISBN 80-7013-311-2 BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S.: Vybrané stati z metodologie vědy. Praha, UK, 1986. KRČMÉRY, V. ET AL.: Základy vedeckovýskumnej práce pre študentov a doktorantov. Trnava: Trnavská univerzita. 1999. 39 s. ČERMÁK, I., MIOVSKÝ, M.: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Boskovice, 2000. MARŠALOVÁ,L.: Metodologické základy psychologického výskumu. Bratislava, 1985 POLIT, D.F., HUNGLER, B.P.: Nursing Research. Principles and Methods. Philadelphia : Lippincott, 1999. 757s. ISBN 0-7817-1562-8 STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, 1999 TVRDÍK, J,: Základy statistické analýzy dat. Ostrava: OU, 1998)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: účast na cvičeních, vypracování projektu výzkumného zadání, kontrolní test

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Definice vědy. Vědecké poznání. Charakteristické rysy moderní vědy. Výzkum ve zdravotnictví. Terminologie vědy a výzkumu. Vymezení pojmu výzkumu a jeho druhů. Věda, vědecký přístup, vědecká metoda, vědecké teorie. Základní a aplikovaný výzkum Úvod do výzkumného procesu Výzkumné problémy, výzkumné otázky, výzkumné hypotézy Studium zdrojů a literatury Stanovení výzkumného vzorku (souboru) Metody a techniky sběru dat Analýza dat, zpracování dat Interpretace výsledků výzkumu Etické aspekty zdravotnického výzkumu Zdravotnická praxe založená na důkazech, kritické myšlení, kritické čtení Cvičení: Výzkumný problém, výzkumné otázky Cíle studie Definování hypotéz Literatura a její vyhledávání Výběr vzorku Výběr výzkumných metod Techniky sběru dat Sestavení plánu studie Pilotní studie Analýza dat Prezentace výsledků Diskuse Závěry a doporučení Výzkumná zpráva, prezentace projektu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
        Semestrální projekt Semestral project  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner