516-0201/01 – Physics I ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOP20 doc. RNDr. Jan Kopečný, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: ÚVOD Předmět a rozdělení fyziky, fyzikální zákony, veličiny a jednotky, základy vektorového počtu, návaznost fyziky a odborných předmětů. MECHANIKA Kinematika Základní kinematické veličiny a vztahy mezi nimi, pohyb přímočarý, křivočarý a kruhový, pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný. Dynamika Síla, účinky síly, skládání sil, Newtonovy pohybové zákony, pohybová rovnice a její aplikace, impuls síly, hybnost, práce, kinetická a potenciální energie. Pohyb dokonale tuhého tělesa, těžiště, moment setrvačnosti, pohyb posuvný, rotační a obecný. Analogie posuvného a rotačního pohybu. HYDROMECHANIKA Základní vlastnosti kapalin, tlak, tlaková síla, proudění ideální a vazké kapaliny, povrchové napětí, kapilární jevy. TERMIKA Teplo, teplota, stavová rovnice, stavové změny ideálního plynu, základy kinetické teorie tepla, 1. věta termodynamiky, práce a vnitřní energie plynu, vratné a kruhové děje, 2. věta termodynamiky, entropie, fázové změny, šíření tepla, vedení tepla, přestup tepla. GRAVITAČNÍ POLE Newtonův gravitační zákon, intenzita a potenciál gravitačního pole, práce sil gravitačního pole, gravitační pole Země. ELEKTROSTATICKÉ POLE Elektrický náboj, intenzita a potenciál elektrického pole, práce sil elektrického pole, napětí, kapacita, polarizace dielektrika, energie el. pole. Cvičení: Cvičení je teoretické a zabývá se procvičováním látky přednesené na přednášky a řešením příkladů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.