516-0202/02 – Fyzika II ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Jana Viliamsová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Viliamsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je získání přehledu o fyzikálních zákonitostech a zvládnutí základních poznatků z fyziky potřebných pro studium technické vysoké školy a jejich aplikaci v praxi. Fyzika II. navazuje na Fyziku I. a zahrnuje elektřinu a magnetismus, kmity (včetně optiky), základy kvantové mechaniky a atomovou fyziku.

Povinná literatura:

1. Kopečný, J: Fyzika IIa Elektromagnetické pole, Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, 2000 2. Kopečný, J: Fyzika IIb Elektromagnetické záření a Atomové jádro, Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, 2000 3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, Část 1 – Mechanika, Vutium, 2000 4. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, Část 2 – Mechanika - Termodynamika, Vutium, 2000 5. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, Část 3 – Elektřina a magnetizmus, Vutium, 2000 6. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, Část 4 – Elektromagnetické vlny – Optika - Relativita, Vutium, 2000 7. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, Část 5 – Elektřina a magnetizmus, Vutium, 2000 8. Kopečná, M., Kopečný, J.: Sbírka příkladů a testových otázek pro FAST. http://rccv.vsb.cz

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

USTÁLENÝ ELEKTRICKÝ PROUD Elektrický proud. Vodiče, nevodiče, polovodiče. Vodiče elektronové a iontové. Elektrický proud v kovech. Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru. Elektrický odpor a elektrická vodivost. Elektromotorické napětí. Kirchhoffovy zákony. Spojování odporů. Energie a výkon elektrického proudu. Joule-Lentzův zákon. MAGNETICKÉ POLE, ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE. ELEKTRICKÉ KMITY, ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ. Magnetické pole, magnetická indukce, Laplaceův zákon, magnetický tok, magnetické indukční čáry. Intenzita magnetického pole, zákon celkového proudu. Síla působící na elektrický náboj, proudovodič a smyčku v mag.poli.Vzájemné působení proudovodičů. Magnetické pole v látkovém prostředí. Elektromagnetická indukce, zákon Faradayův a Lentzův. Vzájemná indukce a samoindukce. Energie magnetického pole. Střídavé proudy – vznik, hodnoty, výkon. Obvod RLC – sériové a paralelní spojení, rezonance. Maxwellovy rovnice. Elektrické kmity netlumené a tlumené. Elektromagnetické vlnění. MECHANICKÉ KMITY A VLNY. OPTIKA. Mechanické kmity – vznik, druhy. Harmonické kmitání. Skládání kmitů, rázy. Kmity tlumené a nucené. Mechanické vlny. Vznik, vlastnosti a charakteristiky. Interference vlnění. Stojaté vlnění. Šíření vln v prostoru. Vlnoplocha, Huygensův princip, vlnová rovnice, intenzita vlnění. Základní pojmy akustiky. Základní pojmy geometrické optiky. Zobrazení kulovou plochou Zobrazovací rovnice, zvětšení, základní body. Centrovaná soustava ploch. Čočka, tenká čočka. Interference světla – vznik, podmínky. Interference světla na tenké vrstvě a na Newtonových sklech. Ohyb světla na štěrbině a na mřížce. Polarizace a dvojlom světla. Disperze a absorpce světla. Fotometrie. Veličiny, jednotky, osvětlení bodovým a plošným zdrojem. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Gallileova a Lorentzova transformace. Kontrakce délek a dilatace času. Relativnost současnosti. Transformace rychlosti. Relativistická hmotnost, vztah hmotnosti a energie. ZÁŘENÍ ABSOLUTNĚ ČERNÉHO TĚLESA. ČÁSTICOVÉ VLASTNOSTI VLN A VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Záření absolutně černého tělesa – základní pojmy a zákony. Planckova kvantová hypotéza. Fotoefekt. Rentgenovo záření. Comptonův jev. De Broglieova vlnová délka. Vlnová funkce. Principy neurčitosti. Schrodingerova rovnice – stacionární a nestacionární. Částice v potenciálové jámě. ATOMOVÁ FYZIKA. ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE. Thomsonův a Rutherfordův a Bohrův model atomu. Spektrum atomu vodíku. Kvantová čísla. Víceelektronové konfigurace. Základní charakteristiky atomových jader. Hmotnostní schodek, vazebná energie. Přirozená radioaktivita. Vlastnosti, druhy rozpadu, rozpadové řady. Vlastnosti záření a, b, g. Zákon rozpadu radioaktivního záření, poločas rozpadu, aktivita. Jaderné reakce a jejich zákonitosti. Štěpení jader, řetězová reakce. Klasifikace elementárních částic.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku