516-0202/02 – Physics II ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantorRNDr. Jana Viliamsová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Viliamsová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

USTÁLENÝ ELEKTRICKÝ PROUD Elektrický proud. Vodiče, nevodiče, polovodiče. Vodiče elektronové a iontové. Elektrický proud v kovech. Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru. Elektrický odpor a elektrická vodivost. Elektromotorické napětí. Kirchhoffovy zákony. Spojování odporů. Energie a výkon elektrického proudu. Joule-Lentzův zákon. MAGNETICKÉ POLE, ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE. ELEKTRICKÉ KMITY, ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ. Magnetické pole, magnetická indukce, Laplaceův zákon, magnetický tok, magnetické indukční čáry. Intenzita magnetického pole, zákon celkového proudu. Síla působící na elektrický náboj, proudovodič a smyčku v mag.poli.Vzájemné působení proudovodičů. Magnetické pole v látkovém prostředí. Elektromagnetická indukce, zákon Faradayův a Lentzův. Vzájemná indukce a samoindukce. Energie magnetického pole. Střídavé proudy – vznik, hodnoty, výkon. Obvod RLC – sériové a paralelní spojení, rezonance. Maxwellovy rovnice. Elektrické kmity netlumené a tlumené. Elektromagnetické vlnění. MECHANICKÉ KMITY A VLNY. OPTIKA. Mechanické kmity – vznik, druhy. Harmonické kmitání. Skládání kmitů, rázy. Kmity tlumené a nucené. Mechanické vlny. Vznik, vlastnosti a charakteristiky. Interference vlnění. Stojaté vlnění. Šíření vln v prostoru. Vlnoplocha, Huygensův princip, vlnová rovnice, intenzita vlnění. Základní pojmy akustiky. Základní pojmy geometrické optiky. Zobrazení kulovou plochou Zobrazovací rovnice, zvětšení, základní body. Centrovaná soustava ploch. Čočka, tenká čočka. Interference světla – vznik, podmínky. Interference světla na tenké vrstvě a na Newtonových sklech. Ohyb světla na štěrbině a na mřížce. Polarizace a dvojlom světla. Disperze a absorpce světla. Fotometrie. Veličiny, jednotky, osvětlení bodovým a plošným zdrojem. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Gallileova a Lorentzova transformace. Kontrakce délek a dilatace času. Relativnost současnosti. Transformace rychlosti. Relativistická hmotnost, vztah hmotnosti a energie. ZÁŘENÍ ABSOLUTNĚ ČERNÉHO TĚLESA. ČÁSTICOVÉ VLASTNOSTI VLN A VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Záření absolutně černého tělesa – základní pojmy a zákony. Planckova kvantová hypotéza. Fotoefekt. Rentgenovo záření. Comptonův jev. De Broglieova vlnová délka. Vlnová funkce. Principy neurčitosti. Schrodingerova rovnice – stacionární a nestacionární. Částice v potenciálové jámě. ATOMOVÁ FYZIKA. ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE. Thomsonův a Rutherfordův a Bohrův model atomu. Spektrum atomu vodíku. Kvantová čísla. Víceelektronové konfigurace. Základní charakteristiky atomových jader. Hmotnostní schodek, vazebná energie. Přirozená radioaktivita. Vlastnosti, druhy rozpadu, rozpadové řady. Vlastnosti záření a, b, g. Zákon rozpadu radioaktivního záření, poločas rozpadu, aktivita. Jaderné reakce a jejich zákonitosti. Štěpení jader, řetězová reakce. Klasifikace elementárních částic.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Other task type Other task type 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 15  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner