516-0212/01 – Fyzika (FYZ)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity6
Garant předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr AlexaGarant verze předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
HEN06 RNDr. Ing. Aleš Hendrych, Ph.D.
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
JAN81 Mgr. Petr Jandačka, Ph.D.
KAD06 Mgr. Miroslava Kadulová, Ph.D.
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
VIL66 RNDr. Jana Viliamsová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevyAplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je koncipován jako předmět teoretického základu technického bakalářského studia. Studenti si prohloubí středoškolské znalosti ze všech oblastí klasické fyziky tak, aby nabyté vědomosti mohli využít při studiu navazujících odborných předmětů. Kurz Fyziky využívá diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné a vektorové algebry. D o p o r u č e n í : Absolvovat kurz Základy fyziky, který opakuje středoškolskou látku. Kurz je v nabídce oddělení 928 Regionální centrum celoživotního vzdělávání a je veden distančním způsobem.

Povinná literatura:

J.Kopečný, M.Kopečná, J.Trojková: Základy fyziky, CD, RCCV, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2003 J.Kopečný: Pracovní sešity, VŠB-TU Ostrava, http://rccv.vsb.cz , Ostrava 2005 J.Kopečný, K.Barčová, D.Jandačka, E.Janurová, M.Kopečná, R.Uhlář: Sbírka příkladů z fyziky, CD, RCCV, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2004 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 1 – Mechanika, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 2 – Mechanika - Termodynamika, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 3 – Elektřina a magnetizmus, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 4 – Elektromagnetické vlny – Optika - Relativita, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 5 – Elektřina a magnetizmus, Vutium, 2000

Doporučená literatura:

Další studijní materiály jsou studentům k dispozici po přihlášení do systému Moodle na adrese: lms.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1.-3. týden: Fyzikální veličiny a jednotky. Kinematika: Trajektorie a dráha, okamžitá rychlost a okamžité zrychlení. Klasifikace pohybů. Pohyb po přímce a po kružnici. Dynamika: Newtonovy pohybové zákony. Pohybová rovnice. Hybnost a impuls síly. Relativní pohyby. Práce, výkon, mechanická energie. Zákony zachování. Tíhové pole. 4.-5. týden: Mechanika tuhého tělesa: Hmotný střed. Moment setrvačnosti. Moment síly. Moment hybnosti. Pohybová rovnice rotačního pohybu. Práce, výkon, kinetická energie rotačního pohybu. 6.-7. týden: Kmity: Lineární oscilátor – netlumený a tlumený. Vynucené kmity, rezonance. Pohybové rovnice. Energie kmitavého pohybu. Vlny: Vznik postupné vlny, příčné a podélné vlnění. Rovnice pro výchylku. Interference vlnění a její podmínky, stojaté vlny. Akustika. Vznik a šíření zvukové vlny. Základní akustické veličiny. Šíření zvuku v uzavřeném prostoru. 8.-10. týden: Hydromechanika: Základní vlastnosti kapalin, tlak, proudění ideální a reálné kapaliny. Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. Povrchové napětí. Termodynamika: Definice tepla a teploty. Tepelná kapacita. Stavová rovnice ideálního plynu. I. a II. věta termodynamiky. Děje v plynech. Kruhové děje a jejich účinnost. Přenos tepla (vedení, proudění, přestup, sálání). Záření absolutně černého tělesa a šedého tělesa. 11. týden: Elektrické pole: Coulombův zákon, intenzita, napětí, práce elektrických sil. Vedení proudu ve vodičích: Ohmův zákon, práce a výkon proudu. Magnetické pole: Vektor magnetické indukce. Vznik a vlastnosti střídavých proudů. 12.-13. týden: Elektromagnetické záření: Vznik a spektrum elektromagnetického vlnění. Optika: Odraz a lom světla, geometrická optika, interference na tenké vrstvě a mřížce, ohyb na štěrbině, fotometrie. Foton, fotoelektrický jev. Rentgenové záření. 14. týden: Jaderná fyzika: Složení a vlastnosti atomových jader, vazebná energie, radioaktivita, jaderné reakce, interakce jaderného záření s hmotou, dozimetrie. Osnova cvičení: 1. cvičení: Operace s vektory. 2. cvičení: Kinematika - trajektorie a dráha, okamžitá rychlost a okamžité zrychlení. Úhlová rychlost, úhlové zrychlení. 3. cvičení: Dynamika - Newtonovy pohybové zákony. Pohybová rovnice – aplikace na nakloněnou rovinu a vrhy. 4. cvičení: Práce, výkon, přeměny energie (potenciální – kinetická). 5. cvičení: Moment setrvačnosti. Moment síly. Moment hybnosti. 6. cvičení: Pohybová rovnice rotačního pohybu. Práce, výkon, kinetická energie rotačního pohybu 7. cvičení: 1. test. Kmity – netlumený lineární oscilátor. 8. cvičení: Vlnění - rovnice pro výchylku. Stanovení parametrů vlny. Základní akustické veličiny. 9. cvičení: Kapaliny - tlak, vztlaková síla, povrchové napětí. Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. 10. cvičení: Tepelná kapacita. Stavová rovnice plynu, základní děje v plynech. Výpočet práce plynu, vnitřní energie a tepla. 11. cvičení: Stacionární vedení tepla rovinnou stěnou. Elektrostatika – síla, intenzita, napětí, práce elektrických sil. Ohmův zákon, práce a výkon proudu. 12. cvičení: Odraz a lom světla, interference a ohyb. Fotometrie. 13. cvičení: 2.test. Energie fotonu. Fotoelektrický jev. Vazebná energie, radioaktivní rozpad, absorpce záření. 14. cvičení: Konzultace. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní