516-0312/01 – Physics I (FYI)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Subject version guarantorprof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
DVO54 prof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
POL142 Ing. Lucie Gembalová, Ph.D.
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
JAN81 Mgr. Petr Jandačka, Ph.D.
KAL009 Ing. Jiří Kaličinský
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
MAD20 prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
TAL019 Ing. Adam Talik
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
VAL30 doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
ZIV01 prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collect the basic principles and laws of the chosen part of the classical physics Describe, clarify and interpret the particular natural phenomena Apply the simple mathematical methods for describing of the physical phenomena Illustrate obtained knowledge in the frame of the easy applications

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Students will deepen their knowledge of all areas of classical physics to be able to use the acquired knowledge during studying following specialised subjects. The course Physics I uses the differential and integral calculi of functions of a single variable and vector algebra. The objective is to acquire knowledge of physics for the next master study (Physics II).

Compulsory literature:

1. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997

Recommended literature:

1. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

TEPLOTA A TEPLO M o l e k u l á r n ě - k i n e t i c k á t e o r i e t e p l a Brownův pohyb. Tlak. Difuse. Rozložení částic podle rychlosti T e p l o t a a t e p l o Definice teploty a teplotní změny. Vnitřní energie. Stavová rovnice plynů, pV diagram. Práce plynu. Teplo. T e r m o d y n a m i k a 1. věta termodynamiky. Entalpie. Mayerova rovnice. Poissonova rovnice. 2. věta termodynamiky. Kruhové děje a jejich účinnost. Entropie. ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS E l e k t r i c k é p o l e Elektrický náboj, Coulombův zákon. Intenzita a potenciál elektrického pole. Elektrický tok, Gaussův zákon. Elektrostatické vlastnosti vodičů. Kapacita. Práce, potenciál a napětí. Elektrostatická indukce. Vlastnosti dielektrik. E l e k t r i c k ý p r o u d Elektrický proud, zdroj napětí. Ohmův zákon. Elektrický odpor a jeho závislost na geometrii a teplotě. Kirchhoffovy zákony. Práce a výkon proudu. Joule- Lencův zákon. M a g n e t i c k é p o l e Magnetická síla. Vektor magnetické indukce. Magnetický tok. Pohyb náboje v magnetickém poli, Lorentzova síla. Hallův jev. Působení magnetického pole na proudovodič, smyčka v magnetickém poli, magnetický moment. Biotův- Savartův zákon. Magnetické pole přímého a kruhového vodiče, cívky. E l e k t r o m a g n e t i c k á i n d u k c e Faradayův zákon elektromagnetické indukce. Otáčející se smyčka v magnetickém poli. Vzájemná a vlastní indukčnost. Vznik a vlastnosti střídavých proudů. Střídavé obvody s R,L a C, rezonance. Elektrický oscilační obvod. ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY Korpuskulární a vlnové vlastnosti elektromagnetických vln. Huygensův-Fresnelův princip. Zákon odrazu a lomu. Fotometrie. Koherence. Interference, ohyb a polarizace světelných vln. Holografie. KVANTOVÁ FYZIKA Planckova kvantová hypotéza. Foton a jeho vlastnosti. Korpuskulárně - vlnový dualismus světla. Vlnové vlastnosti částic. De Broogliova vlnová délka částic. Fotoelektrický jev. Výstupní práce elektronů. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI LÁTEK Mechanické, tepelné a magnetické vlastnosti látek. Termoelektrické jevy. LABORATORNÍ ÚLOHY: 1. Měření modulu pružnosti ve smyku pomocí torzního kyvadla. 2. Měření frekvence neznamé ladičky pomocí rázu. 3. Měření povrchového napětí z kapilární elevace. 4. Měření měrné tepelné kapacity elektrickým kalorimetrem. 5. Měření rezonančních parametrů RLC obvodu. 6. Měření vlnové délky světla z ohybu na optické mřížce. 7. Měření výstupní práce elektronů při fotoelektrickém jevu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 15  0 3
                Written exam Written test 14  0 3
                Other task type Other task type 6  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Uherský Brod 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Třinec 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (60) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (50) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Uherský Brod 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Třinec 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (50) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Uherský Brod 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Třinec 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.