516-0316/01 – Fyzika II (FYII)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je koncipován jako předmět teoretického základu technického bakalářského studia. Studenti si prohloubí znalosti ze všech oblastí klasické fyziky v návaznosti na znalosti z mechaniky, kmitů, vln a hydrodynamiky probírané v předmětu Fyzika I tak, aby nabyté vědomosti mohli využít pro hlubší pochopení učiva, které je náplní odborných předmětů. Kurz Fyziky II využívá diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné a vektorové algebry. Cílem předmětu je doplnit znalosti z klasické fyziky pro další rozvoj fyzikálních vědomostí potřebných v magisterském studiu.

Povinná literatura:

Kopečný, J.: Fyzika IIa - Elektromagnetické pole, VŠB-TU Ostrava, 2000, 249s. ISBN 80-7078-785-6 Kopečný, J.: Fyzika IIb - Elektromagnetické záření a atomové jádro, VŠB-TU Ostrava, 2000, 170s. ISBN 80-7078-815-1 Mádr, V. a kolektiv: Sbírka příkladů z fyziky, VŠB, Ostrava, 1998

Doporučená literatura:

Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika, SNTL, Praha, 1976 a novější

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, písemné práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
516-0315 FYI Fyzika I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

TEPLOTA A TEPLO M o l e k u l á r n ě - k i n e t i c k á t e o r i e t e p l a Brownův pohyb. Tlak. Difuse. Rozložení částic podle rychlosti T e p l o t a a t e p l o Definice teploty a teplotní změny. Vnitřní energie. Stavová rovnice plynů, pV diagram. Práce plynu. Teplo. T e r m o d y n a m i k a 1. věta termodynamiky. Entalpie. Mayerova rovnice. Poissonova rovnice. 2. věta termodynamiky. Kruhové děje a jejich účinnost. Entropie. ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS E l e k t r i c k é p o l e Elektrický náboj, Coulombův zákon. Intenzita a potenciál elektrického pole. Elektrický tok, Gaussův zákon. Elektrostatické vlastnosti vodičů. Kapacita. Práce, potenciál a napětí. Elektrostatická indukce. Vlastnosti dielektrik. E l e k t r i c k ý p r o u d Elektrický proud, zdroj napětí. Ohmův zákon. Elektrický odpor a jeho závislost na geometrii a teplotě. Kirchhoffovy zákony. Práce a výkon proudu. Joule- Lencův zákon. M a g n e t i c k é p o l e Magnetická síla. Vektor magnetické indukce. Magnetický tok. Pohyb náboje v magnetickém poli, Lorentzova síla. Hallův jev. Působení magnetického pole na proudovodič, smyčka v magnetickém poli, magnetický moment. Biotův- Savartův zákon. Magnetické pole přímého a kruhového vodiče, cívky. E l e k t r o m a g n e t i c k á i n d u k c e Faradayův zákon elektromagnetické indukce. Otáčející se smyčka v magnetickém poli. Vzájemná a vlastní indukčnost. Vznik a vlastnosti střídavých proudů. Střídavé obvody s R,L a C, rezonance. Elektrický oscilační obvod. ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY Korpuskulární a vlnové vlastnosti elektromagnetických vln. Huygensův-Fresnelův princip. Zákon odrazu a lomu. Fotometrie. Koherence. Interference, ohyb a polarizace světelných vln. Holografie. KVANTOVÁ FYZIKA Planckova kvantová hypotéza. Foton a jeho vlastnosti. Korpuskulárně - vlnový dualismus světla. Vlnové vlastnosti částic. De Broogliova vlnová délka částic. Fotoelektrický jev. Výstupní práce elektronů. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI LÁTEK Mechanické, tepelné a magnetické vlastnosti látek. Termoelektrické jevy. LABORATORNÍ ÚLOHY: 1. Měření modulu pružnosti v tahu ze statického průhybu tyče. 2. Měření modulu pružnosti ve smyku pomocí torzního kyvadla. 3. Měření frekvence neznamé ladičky pomocí rázu. 4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu 5. Měření povrchového napětí z kapilární elevace. 6. Měření měrné tepelné kapacity elektrickým kalorimetrem. 7. Měření rezonančních parametrů RLC obvodu. 8. Měření vlnové délky světla z ohybu na optické mřížce. 9. Měření výstupní práce elektronů při fotoelektrickém jevu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Třinec 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní