516-0316/03 – Fyzika II (FYII)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEN06 RNDr. Ing. Aleš Hendrych, Ph.D.
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
KAD06 Mgr. Miroslava Kadulová, Ph.D.
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je koncipován jako předmět teoretického základu technického bakalářského studia. Studenti si prohloubí znalosti ze všech oblastí klasické fyziky v návaznosti na znalosti z mechaniky, kmitů, vln a hydrodynamiky probírané v předmětu Fyzika I tak, aby nabyté vědomosti mohli využít pro hlubší pochopení učiva, které je náplní odborných předmětů. Kurz Fyziky II využívá diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné a vektorové algebry. Cílem předmětu je doplnit znalosti z klasické fyziky pro další rozvoj fyzikálních vědomostí potřebných v magisterském studiu.

Povinná literatura:

Kopečný, J.: Fyzika IIa - Elektromagnetické pole, VŠB-TU Ostrava, 2000, 249s. ISBN 80-7078-785-6 Kopečný, J.: Fyzika IIb - Elektromagnetické záření a atomové jádro, VŠB-TU Ostrava, 2000, 170s. ISBN 80-7078-815-1 Mádr, V. a kolektiv: Sbírka příkladů z fyziky, VŠB, Ostrava, 1998

Doporučená literatura:

Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika, SNTL, Praha, 1976 a novější

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, písemné práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
516-0315 FYI Fyzika I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

TEPLOTA A TEPLO Brownův pohyb. Tlak. Difuse. Rozložení částic podle rychlosti. Definice teploty a teplotní změny. Vnitřní energie. Měrné tepelné kapacity. Stavová rovnice plynů, pV diagram. Práce plynu. Teplo. 1. věta termodynamiky. Mayerova rovnice. Poissonova rovnice. Entropie. 2. věta termodynamiky. Kruhové děje a jejich účinnost. Fázový diagram. Přenos tepla. ELEKTROSTATIKA Elektrický náboj, Coulombův zákon. Intenzita a potenciál elektrického pole. Elektrický tok, Gaussův zákon. Elektrostatické vlastnosti vodičů. Kapacita a její závislost na geometrii. Práce, potenciál a napětí. Elektrostatická indukce. Vlastnosti dielektrik. Hustota elektrostatické energie a energie objemového prvku. ELEKTRODYNAMIKA Elektrický proud, zdroj napětí. Hustota elektrického proudu. Vodivost. Ohmův zákon. Elektrický odpor a jeho závislost na geometrii a teplotě. Vedení proudu v jiných prostředích než ve vodičích. Práce a výkon proudu. Kirchhoffovy zákony. MAGNETISMUS Vznik magnetického pole. Intenzita magnetického pole jednoho pohybujícího se náboje. Biotův- Savartův zákon. Vektor magnetické indukce. Lorentzova síla. Pohyb náboje v magnetickém poli. Hallův jev. Hysterezní smyčka. Cívka (indukčnost a její závislost na geometrii). Hustota magnetické energie a energie objemového prvku. MAGNETICKÁ INDUKCE Magnetický indukční tok. Působení magnetického pole na proudovodič. Faradayův zákon elektromagnetické indukce. Otáčející se smyčka v magnetickém poli. Vzájemná a vlastní indukčnost. Vznik a vlastnosti střídavých proudů. Střídavé obvody s R, L a C, rezonance. Elektrický oscilační obvod a buzení elektromagnetických vln. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ – VLNOVÝ CHARAKTER Huygensův-Fresnelův princip. Zákon odrazu a lomu. Interference, ohyb a polarizace světelných vln. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ – ČÁSTICOVÝ CHARAKTER Planckova kvantová hypotéza. Foton a jeho vlastnosti. Korpuskulárně – vlnový dualismus světla. Fotoelektrický jev. Výstupní práce elektronů. Comptonův jev. Tvorba elektron-pozitronových párů. STAVBA HMOTY, RADIOAKTIVITA Hmotnostní úbytek. Izotopy. Radioaktivita. Druhy záření. Útlum záření v závislosti na čase (přeměnová konstanta, poločas rozpadu). Útlum záření na překážce (součinitel pohlcení, polovrstva – polotloušťka).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku