516-0351/01 – Introduction of Physics ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits6
Subject guarantorprof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1966/1967Year of cancellation2001/2002
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
VAL30 doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 3+2
Part-time Credit 18+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Students will deepen their knowledge of foundations of physics in mechanics, thermophysics, electricity and magnetism, optics and atomic physics. Description of physical phenomena is based on observable reality and practical experience. The aim of the course is to reinforce the knowledge of physics for the next development of physical knowledge in theoretical Physics I.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden: Náplň cvičení: MECHANIKA 1. Kinematika přímočarých pohybů. Rovnoměrný pohyb po kružnici. 2. Pohybové zákony. Druhy sil. 3. Mechanická energie. Pohyby tuhého tělesa. Deformace pevných těles. 4. Vlastnosti tekutin v klidu a v pohybu. Viskozita, povrchové napětí kapalin. TEPLO 5. Teplota, teplotní roztažnost látek. Vnitřní energie, teplo a práce. První termodynamický zákon. 6. Stavové veličiny. Změny stavu. Stavová rovnice pro ideální plyn. Změny skupenství látek. FYZIKÁLNÍ POLE 7. Gravitační hmotnost. Newtonův gravitační zákon. Elektrický náboj. Coulombův zákon. Kapacita. Homogenní silová pole. Intenzita a potenciál. Gravitační a tíhové pole Země. ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 8. Elektrický proud. Zdroj napětí. Ohmův zákon. Elektrický odpor a jeho závislost na geometrii a teplotě. 9. Řešení elektrických obvodů pomocí Kirchhoffových zákonů. Magnetické pole permanentního magnetu a vodičů s proudem. Magnetická indukce. Síla působící na vodič v magnetickém poli. Vzájemné sílové působení vodičů s proudem. KMITY A VLNY 10. Harmonický kmitavý pohyb. Okamžitá výchylka, fáze. Mechanický oscilátor. 11. Postupné vlnění podélné a příčné. Rovnice postupného vlnění. Huygensův princip. Zvukové vlnění OPTIKA 12. Elektromagnetické vlnění, fotony. Odraz a lom světla. Zobrazení zrcadly a čočkami. ATOMISTIKA 13. Elektronový obal atomu. Bohrův model. Protononeutronový model jádra atomu. 14. Shrnutí látky. Rezerva.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R777) Strojírenství /přestupy/ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R777) Strojírenství /přestupy/ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.