516-0402/01 – Physics II ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits8
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
FOL076 Ing. Martin Foldyna
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
STA65 RNDr. František Staněk, Ph.D.
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Elektrostatické pole. Elektrický náboj. Coulombův zákon. Intenzita elektrostatického pole. Gaussova věta elektrostatiky a její aplikace na řešení elektrostatických polí. Potenciál elektrostatického pole. Elektrický náboj. Vektor polarizace a elektrostatická indukce. Kapacita vodiče a kondenzátoru. Měřící přístroje a zdroje VN. Elektrodynamika. Proud. Rovnice kontinuity. Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru. Odpor vodiče. Elektromotorické napětí. Zdroj napětí, zdroj proudu. Kirchhoffovy zákony. Práce a výkon elektrického proudu. Magnetické pole. Magnetická indukce. Intenzita pole. Biot - Savartův zákon. Jeho aplikace. Ampérův zákon a jeho aplikace. Síla v magnetickém poli. Gaussova věta pro magnetické pole. Magnetické obvody. Elektromagnetická indukce. Vlastní a vzájemná indukčnost. Energie magnetického pole. Střídavý proud, RLC obvody. Maxwellův proud. Maxwellovy rovnice v integrálním a diferenciálním tvaru. Elektromagnetické pole, elektromagnetické vlny, energie. Nabitá částice v elektromagnetickém poli, urychlovače, elektronová optika. Elektromagnetické vlnění. Základní pojmy; interference, ohyb, polarizace světla. Geometrická optika. Optické přístroje. Tepelné záření. Základy fotometrie. Základy kvantové fyziky: Planckova kvantová hypotéza, fotoelektrický jev, fotonová teorie záření. De Broglieho hypotéza, Rentgenovo záření, Comptonův jev. Dualismus vlna x částice. Základy kvantové fyziky: vlnové funkce, Heisenbergův princip neurčitosti. Schrödingerova rovnice. Elektroda v potenciálové jámě, harmonický oscilátor. Mikročástice. Atom a jeho stavba. Kvantová čísla. Fyzika elektronového obalu atomu. Molekuly, pevné látky, vazby. Pásová teorie látek. Pásová teorie elektrické vodivosti v krystalech. Polovodiče typu P a N. Přechod PN. Dioda, Bipolární tranzistor. Unipolární tranzistor, tyristor. Lasery. Masery + optické (laserová dioda, fotoodpor) Mechanické vlastnosti pevných látek. Magnetické vlastnosti, fero-, feri-, antifero-, para-, dia - W domény. Jádro atomu: teorie rozptylu, vlastnosti atomového jádra, modely atomového jádra. Jaderné přeměny: zákony zachování, štěpné, termonukleární reakce, mononukleární, binukleární, multinukleární přemě-ny. Jaderná energetika, analytické metody (rezonance). Radioaktivita, rozpady a, b, g. Veličiny, jednotky detekce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner