516-0451/01 – Fyzika Bc ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA65 RNDr. František Staněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je získání přehledu o základních fyzikálních zákonitostech a zvládnutí základních poznatků z fyziky potřebných při studiu technické vysoké školy a jejich aplikaci v praxi. Kurs fyziky se zabývá pohybem hmotného bodu a soustav, tepelným pohybem. Dalšími partiemi jsou fyzikální pole, kmity a vlnění včetně optiky. Předmět uzavírá přehled o základních aspektech kvantové fyziky a fyziky mikročástic.

Povinná literatura:

1. Fojtek, A., Foukal, J., Mádr, V., Wyslych, P.: Základy fyziky pro bakalářské studium na VŠB-TU Ostrava. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2000, 298 s. ISBN 80-7078-743-0

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

0. ÚVOD Předmět fyziky. Fyzikální veličiny a jejich jednotky, SI soustava. Matematický aparát fyziky. 1. MECHANIKA 1) Kinematika hmotného bodu (částice). Vztažné soustavy a soustavy souřadnic, relativnost klidu a pohybu, polohový vektor, trajektorie, dráha. Rychlost a zrychlení. Přímočaré pohyby, pohyby kruhové. 2) Dynamika hmotného bodu. Pohybové zákony, hybnost, síla, impuls síly. Příklady sil. Newtonova pohybová rovnice a její aplikace. Mechanická práce, výkon, energie. 3) Mechanika tuhých soustav hmotných bodů a tuhých těles. Moment síly, moment hybnosti, impulsové věty. Hmotný střed, těžiště. Pohybová rovnice rotačního pohybu kolem nehybné osy, moment setrvačnosti. Práce, výkon a energie při rotačním pohybu. 2. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 1) Mechanické kmitání. Oscilátory, harmonický pohyb pružného oscilátoru, energie harmonického pohybu. Kyvadlo fyzické a matematické. Časový a fázorový diagram kmitavého pohybu. 2) Mechanické vlnění. Vznik postupného vlnění, jeho charakteristiky a matematické vyjádření. Interference vlnění. Šíření vlnění v prostoru, odraz, lom a ohyb vln. 3. TERMIKA 1) Základní úvahy kinetické teorie tepla. Termodynamická soustava, její určování a vlastnosti. Teplota, vnitřní energie, teplo. Měrné a molární tepelné kapacity látek. 2) Struktura a vlastnosti plynů. Ideální plyn a změny jeho stavu, stavová rovnice. Reálný plyn. 3) Termodynamika. První hlavní věta termodynamiky, práce plynu. Stavové změny z hlediska energetického, přeměna tepla v práci, kruhové děje. Druhá a třetí hlavní věta termodynamiky. 4. ZÁKLADNÍ POZNATKY ELEKTŘINY A MAGNETISMU 1) Elektrostatické pole. El. náboj a jeho vlastnosti. Elektrostatické pole ve vakuu a jeho charakteristiky (intenzita, siločáry, potenciál). Elst. pole v látkovém prostředí, polarizace dielektrika, vektor el. polarizace, permitivita, susceptibilita. 2) Stacionární el. pole. El. proud jako fyzikální veličina. El. proud v kovech. Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru, el. odpor a vodivost. Elektromotorické a svorkové napětí zdroje. 3) Stacionární magnetické pole. Mg. indukce, intenzita mg. pole, mg. indukční tok. Síly působící v mg. poli na náboj, proud, smyčku s proudem. Dia-, para- a feromagnetické látky. 4) Nestacionární mg. pole. Elmg. indukce, vzájemná a vlastní indukce, vznik střídavého proudu a jeho charakteristiky. 5. OPTIKA 1) Geometrická optika. Podstata světal, světlo monochromatické a složené, odraz a lom světla. Chod světla optickým prostředím. 2) Vlnová optika. Disperze světla. Interference světla, kohorence, difrakce (ohyb). Polarizace světla odrazem a lomem.) 3) Fotometrie. 6. ÚVOD DO KVANTOVÉ FYZIKY 1) Částicové vlastnosti vln, vlnové vlastnosti částic. Planckova kvantová hypotéza, fotony, vnější fotoelektrický jev, rentgenové záření. Vlnové vlastnosti částic, de Broglieho vlnová délka. Dualismus vln a částic. 7. MIKROČÁSTICE 1) Elementární částice. Přehled a základní vlastnosti. 2) Elektronový obal atomu. Základní představy o stavbě atomu a elektronovém obalu. Atom vodíku a víceelektronové atomy. 3. Jádro atomu. Struktura atomového jádra, vazebná energie. Přirozená radioaktivita, jaderné reakce, využití jaderné energie. Ochrana před zářením.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku