516-0451/01 – Physics Bc ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STA65 RNDr. František Staněk, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 4+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

0. ÚVOD Předmět fyziky. Fyzikální veličiny a jejich jednotky, SI soustava. Matematický aparát fyziky. 1. MECHANIKA 1) Kinematika hmotného bodu (částice). Vztažné soustavy a soustavy souřadnic, relativnost klidu a pohybu, polohový vektor, trajektorie, dráha. Rychlost a zrychlení. Přímočaré pohyby, pohyby kruhové. 2) Dynamika hmotného bodu. Pohybové zákony, hybnost, síla, impuls síly. Příklady sil. Newtonova pohybová rovnice a její aplikace. Mechanická práce, výkon, energie. 3) Mechanika tuhých soustav hmotných bodů a tuhých těles. Moment síly, moment hybnosti, impulsové věty. Hmotný střed, těžiště. Pohybová rovnice rotačního pohybu kolem nehybné osy, moment setrvačnosti. Práce, výkon a energie při rotačním pohybu. 2. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 1) Mechanické kmitání. Oscilátory, harmonický pohyb pružného oscilátoru, energie harmonického pohybu. Kyvadlo fyzické a matematické. Časový a fázorový diagram kmitavého pohybu. 2) Mechanické vlnění. Vznik postupného vlnění, jeho charakteristiky a matematické vyjádření. Interference vlnění. Šíření vlnění v prostoru, odraz, lom a ohyb vln. 3. TERMIKA 1) Základní úvahy kinetické teorie tepla. Termodynamická soustava, její určování a vlastnosti. Teplota, vnitřní energie, teplo. Měrné a molární tepelné kapacity látek. 2) Struktura a vlastnosti plynů. Ideální plyn a změny jeho stavu, stavová rovnice. Reálný plyn. 3) Termodynamika. První hlavní věta termodynamiky, práce plynu. Stavové změny z hlediska energetického, přeměna tepla v práci, kruhové děje. Druhá a třetí hlavní věta termodynamiky. 4. ZÁKLADNÍ POZNATKY ELEKTŘINY A MAGNETISMU 1) Elektrostatické pole. El. náboj a jeho vlastnosti. Elektrostatické pole ve vakuu a jeho charakteristiky (intenzita, siločáry, potenciál). Elst. pole v látkovém prostředí, polarizace dielektrika, vektor el. polarizace, permitivita, susceptibilita. 2) Stacionární el. pole. El. proud jako fyzikální veličina. El. proud v kovech. Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru, el. odpor a vodivost. Elektromotorické a svorkové napětí zdroje. 3) Stacionární magnetické pole. Mg. indukce, intenzita mg. pole, mg. indukční tok. Síly působící v mg. poli na náboj, proud, smyčku s proudem. Dia-, para- a feromagnetické látky. 4) Nestacionární mg. pole. Elmg. indukce, vzájemná a vlastní indukce, vznik střídavého proudu a jeho charakteristiky. 5. OPTIKA 1) Geometrická optika. Podstata světal, světlo monochromatické a složené, odraz a lom světla. Chod světla optickým prostředím. 2) Vlnová optika. Disperze světla. Interference světla, kohorence, difrakce (ohyb). Polarizace světla odrazem a lomem.) 3) Fotometrie. 6. ÚVOD DO KVANTOVÉ FYZIKY 1) Částicové vlastnosti vln, vlnové vlastnosti částic. Planckova kvantová hypotéza, fotony, vnější fotoelektrický jev, rentgenové záření. Vlnové vlastnosti částic, de Broglieho vlnová délka. Dualismus vln a částic. 7. MIKROČÁSTICE 1) Elementární částice. Přehled a základní vlastnosti. 2) Elektronový obal atomu. Základní představy o stavbě atomu a elektronovém obalu. Atom vodíku a víceelektronové atomy. 3. Jádro atomu. Struktura atomového jádra, vazebná energie. Přirozená radioaktivita, jaderné reakce, využití jaderné energie. Ochrana před zářením.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.