516-0501/01 – Physics I ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits7
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

I. ÚVOD Předmět a rozdělení fyziky. Fyzikální zákony a veličiny, zákonné měřicí jednotky. Základy vektorového počtu. II. HMOTA A JEJÍ FYZIKÁLNÍ FORMY Hmota (matérie), látkové materiální objekty, fyzikální pole jako forma hmoty. III. FORMY FYZIKÁLNÍHO POHYBU 1. Kinematika. Zákl. pojmy, přímočarý, křivočarý a kruhový pohyb hmotného bodu. 2. Dynamika. Newtonovy pohybové zákony, síla, Newtonova pohybová rovnice. Síly při křivočarém pohybu. Inerciální vztažné soustavy. Mechanická práce, výkon, energie. 3. Pohyb tuhého tělesa. Moment síly, moment hybnosti. Hmotný střed, těžiště. Impulsové věty, podmínky rovnováhy. Moment setrvačnosti, pohybová rovnice. Práce a výkon při rotačním pohybu. Fyzické kyvadlo. 4. Hydromechanika. Zákl. vlastnosti kapalin, zákony hydrostatiky, pohyb ideální a viskózní kapaliny. 5. Tepelný (molekulový) pohyb.Teplota, ideální plyn a změny jeho stavu. Van der Waalsova rovnice.Teplo, kinetická teorie tepla, vnitřní energie, hlavní věty termodynamiky, vratné a kruhové děje, entropie. Fázové změny. Šíření tepla. IV. FYZIKÁLNÍ POLE 1. Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon, charakteristiky gravit. pole, práce sil gravit. pole. Gravitační pole Země, pohyby v poli Země. 2. Elektrostatické pole. El. náboj, intenzita, Gaussova věta. Práce sil el. pole, potenciál, napětí, kapacita. Elst. pole v látkovém prostředí, energie pole. 3. Elektrický proud. Pojem, el. proud v kovech, proudový obvod se zdrojem napětí, Kirchhoffovy zákony. Energie el. proudu. Vedení el. proudu v kapalinách, plynech a vakuu. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MODERNÍ FYZIKY

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2110T999) Splečné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T999) Společné studium FBI - II P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.