516-0501/03 – Physics I ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

I. ÚVOD Předmět a rozdělení fyziky. Fyzikální zákony a veličiny, zákonné měřicí jednotky. Základy vektorového počtu. II. HMOTA A JEJÍ FYZIKÁLNÍ FORMY Hmota (matérie), látkové materiální objekty, fyzikální pole jako forma hmoty. III. FORMY FYZIKÁLNÍHO POHYBU 1. Kinematika. Zákl. pojmy, přímočarý, křivočarý a kruhový pohyb hmotného bodu. 2. Dynamika. Newtonovy pohybové zákony, síla, Newtonova pohybová rovnice. Síly při křivočarém pohybu. Inerciální vztažné soustavy. Mechanická práce, výkon, energie. 3. Pohyb tuhého tělesa. Moment síly, moment hybnosti. Hmotný střed, těžiště. Impulsové věty, podmínky rovnováhy. Moment setrvačnosti, pohybová rovnice. Práce a výkon při rotačním pohybu. Fyzické kyvadlo. 4. Hydromechanika. Zákl. vlastnosti kapalin, zákony hydrostatiky, pohyb ideální a viskózní kapaliny. 5. Tepelný (molekulový) pohyb. Teplota, ideální plyn a změny jeho stavu. Van der Waalsova rovnice. Teplo, kinetická teorie tepla, vnitřní energie, hlavní věty termodynamiky, vratné a kruhové děje, entropie. Fázové změny. Šíření tepla. IV. FYZIKÁLNÍ POLE 1. Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon, charakteristiky gravit. pole, práce sil gravit. pole. Gravitační pole Země, pohyby v poli Země. 2. Elektrostatické pole. El. náboj, intenzita, Gaussova věta. Práce sil el. pole, potenciál, napětí, kapacita. Elst. pole v látkovém prostředí, energie pole. 3. Elektrický proud. Pojem, el. proud v kovech, proudový obvod se zdrojem napětí, Kirchhoffovy zákony. Energie el. proudu. Vedení el. proudu v kapalinách, plynech a vakuu. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MODERNÍ FYZIKY.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner