516-0502/04 – Physics II ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to obtain an overview of physical laws and basic physical knowledge needed for study at technical university and application of basic equations in practice. Physics II concurs Physics I and includes electricity and magnetism, oscillations (including optics), basics of quantum mechanics and nuclear physics.

Compulsory literature:

1. Halliday, D., Resnick, R., Walder, J.: Fundamentals of Physics, Fifth Editon Extended, 1997, John Wiley and Sons, Inc. 2. Pekárek, S., Murla, M.: Physics II, ČVUT, Praha, 1993

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

IV. FYZIKÁLNÍ POLE (2. část) 2. Elektrostatické pole (opakování) 3. Elektrický proud (opakování) 4. Magnetické pole. Charakteristiky, Ampérův zákon celkového proudu, síly působící v mg. poli, mg. pole v látkovém prostředí, Hopkinsonův zákon. 5. Elektromagnetické pole. Elmg. indukce, vzájemná a vlastní indukce, energie mg. pole,střídavý proud a jeho obvody, Maxwellovy rovnice. V. KMITY A VLNY 1. Mechanické kmity. Zákl. pojmy, harmonický pohyb, skládání kmitů. 2. Elektromagnetické kmity. 3. Mechanické vlny. Vlnění lineárních útvarů, interference vlnění, stojaté vlnění, šíření vlnění v prostoru, energie vlnění, vlnová rovnice. 4. Elektromagnetické vlnění. Vznik, vlastnosti, druhy, Poyntingův vektor. 5. Optika. Obsah a rozdělení, základní pojmy a zákony. Zobrazení, fotometrie, interference, difrakce, polarizace, disperze a absorpce světla, přehled optických přístrojů. VI. ÚVOD DO SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY Einsteinův princip relativity, Lorentzovy transformace,kontrakce délek, dilatace času, pojem současnosti,závislost hmotnosti na rychlosti, hmotnost a energie, energie a hybnost. VII. KVANTOVÁ FYZIKA 1. Částicové vlastnosti vln. Záření, Planckova kvantová hypotéza, fotoelektrický jev, rentgenové záření, Comptonův jev. 2. Vlnové vlastnosti částic. Vlnová povaha mikročástic, dualismus vln a částic. 3. Základy vlnové mechaniky. Základní představy vlnové mechaniky, princip neurčitosti, Schrödingerova rovnice a její aplikace. VIII. MIKROČÁSTICE 1. Elementární částice. Pojem, vlastnosti, rozdělení. 2. Elektronový obal atomu. Vývoj představ o stavbě atomu, kvantová teorie atomu vodíku, stavba víceelektronových atomů. 3. Jádro atomu. Stavba, vazebná energie, radioaktivita, jaderné reakce, využití jaderné energie, detekce a dozimetrie jaderného záření.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 0 3
                Other task type Other task type 20  0 3
        Examination Examination 80 (80) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 50  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.