516-0503/03 – Applied Physics ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUS59 doc. RNDr. Milena Kušnerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject includes three thematic parts, which upgrade physical knowledge to the one needed in mining applications. First part includes basic thermodynamic processes applied to real gasses and mixture of gasses. The second part deals with basic laws of physics applied to rocks. The third part includes physical principles of modern measuring methods.

Compulsory literature:

1. Physical Propertis of the Mineral Systems of the Earths Interior, GFÚ ČAV and JČMF, Praha, 1995 2. Zwicker, C.: Physical properties of solid materials. Pergamon Press, London, 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Koncipována pro: 2 hodiny přednášek + 2 hodiny teoretického cvičení týdně v 1 semestru 1. Optika jako fyzikální obor. Optika, její rozdělení, vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření a jeho vlastnosti. 2. Základy geometrické optiky. Geometrická optika, její zákony (o přímočarém šíření světla, o vzájemné.nezávislosti paprsků, odrazu, lomu, o záměnnosti chodu paprsků, totální odraz). 3. Základy vlnové optiky. Interference, difrakce a polarizace světla. 4. Optické zobrazení. Ideální optické zobrazení, základní pojmy a znaménková konvence. Zobrazení sférickou a rovinnou plochou, centrovaná soustava sférických ploch. Omezení světelných svazků při optickém zobrazení. Clony, hloubka ostrosti předmětového pole. Optické vady zobrazovacích soustav. Monochromatické vady (otvorová, astigmatismus a zklenutí, koma, zkreslení obrazu), barevná vada velikosti a polohy obrazu. 5. Materiály optických prvků. Optické sklo, umělé hmoty, kovy. Antireflexní vrstvy, dielektrické odrazné vrstvy, interferenční filtry. 6. Prvky a části optických přístrojů. Rovinné plochy, rovinná zrcadla, odrazné a lámavé hranoly, planparalelní deska, proměnný hranolový klín. Sférické plochy, sférická zrcadla, čočky. Asférické plochy. Fresnelova čočka, válcová čočka, thorická čočka. Vláknové elementy. 7. Optické přístroje. Oko jako optická soustava. Lupa. Okuláry (Keplerův, Ramsdenův, Huygensův, rozptylný okulár). Objektivy (čočkové, zrcadlové). Měřicí mikroskopy geodetických přístrojů (čočkový, mřížkový, s mikrometrickým okulárem, optickým mikrometrem, s koincidenčním mikrometrem). Dalekohledy (druhy, výkonnost, cílení, převracející soustavy, přídavná zařízení dalekohledů geodetických přístrojů). Optický centrovač, kolimátor a autokolimátor. Rozlišovací schopnost optických přístrojů. 8. Optické dálkoměry. Dálkoměry dvojobrazné, nitkové, diagramové. 9. Optické soustavy užívané ve fotogrammetrii. 10.Lasery a jejich užití v geodézii a stavebnictví. Princip činnosti laseru, druhy laserů, komerčně vyráběné lasery. Využití laserové techniky v geodézii. Využití směrovosti laserového paprsku, vytyčovací práce, laserové tachymetry, nivelační a provažovací laserové přístroje a teodolity, laser.- interiér. měření vzdáleností, laserové dálkoměry (lidar). Gyroskop. Měření hloubek.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Written exam Written test 18  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 17  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner