516-0503/04 – Applied Physics ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject includes three thematic parts, which upgrade physical knowledge to the one needed in mining applications. First part includes basic thermodynamic processes applied to real gasses and mixture of gasses. The second part deals with basic laws of physics applied to rocks. The third part includes physical principles of modern measuring methods.

Compulsory literature:

1. Physical Propertis of the Mineral Systems of the Earths Interior, GFÚ ČAV and JČMF, Praha, 1995 2. Zwicker, C.: Physical properties of solid materials. Pergamon Press, London, 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

I. TERMODYNAMIKA REÁLNÝCH PLYNŮ A PAR Základní poznatky termodynamiky ideálních plynů. Směsi ideálních plynů. Základní pojmy, určování směsí, stavová rovnice směsi. Reálné plyny. Základní vlastnosti, Andrewsův diagram CO2 , stavová rovnice, stavová rovnice v kritickém bodě, vnitřní energie, měrná tepelná kapacita, Joule - Thomsonův jev. Vlhký vzduch. Suchý a vlhký vzduch, parametry vlhkého vzduchu, entalpie, Mollierův diagram, změny stavu vlhkého vzduchu. II. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI KAPALIN A TRANSPORTNÍ JEVY V KAPALINÁCH A PLYNECH Viskozita, kapilarita, tlak a tlaková síla v kapalinách, rozpustnost látek v kapalinách, proudění kapalin a plynů, difúze. III. INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ Charakteristiky a základní vlastnosti infračerveného záření. Záření absolutně černého tělesa, záření teplotních zářičů, molekulová spektra. Zdroje infračerveného záření. Klasifikace zdrojů, žárovky, zdroje na ohřev, obloukové lampy, výbojky, lasery. Laboratorní a přírodní zdroje infračerveného záření. Snímače infračerveného záření. Šíření infračerveného záření v optických materiálech a atmosféře. Infračervený obraz a bezdotykové měření teplot. Vytvoření obrazu, přístroje s opticko-mechanickým rozkladem, infračervené mikropyrometry, přístroje s rozkladem elektronových paprsků (vidikony) a s rozkladem světelných svazků (termikony), pyrometry. IV. IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Přirozená a umělá radioaktivita, charakteristiky radionuklidů, vlastnosti záření a, b, g, RTG a neutronového. Detekce jaderného záření, radiometrická měření a jejich vyhodnocení, dozimetrické veličiny a jednotky, dozimetrické výpočty (stínění, doba pobytu). Biologické účinky ionizujícího záření, ochrana před vnějším ozářením a vnitřní kontaminací. Mimořádné události a radiační nehody, přirozené a umělé zdroje ionizujícího záření, legislativa, využití otevřených a uzavřených zářičů ve vědě a technice.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner