516-0503/06 – Applied Physics ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits3
Subject guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOJ20 doc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject includes three thematic parts, which upgrade physical knowledge to the one needed in mining applications. First part includes basic thermodynamic processes applied to real gasses and mixture of gasses. The second part deals with basic laws of physics applied to rocks. The third part includes physical principles of modern measuring methods.

Compulsory literature:

1. Physical Propertis of the Mineral Systems of the Earths Interior, GFÚ ČAV and JČMF, Praha, 1995 2. Zwicker, C.: Physical properties of solid materials. Pergamon Press, London, 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

I. VYBRANÉ KAPITOLY TERMODYNAMIKY 1. Základní poznatky termodynamiky ideálních plynů. 2. Směsi ideálních plynů. Základní poznatky, určování směsí, stavová rovnice směsi. 3. Reálné plyny. Základní vlastnosti, Andrewsův diagram CO2, stavové rovnice, stavová rovnice v kritickém bodě, vnitřní energie, měrná tepelná kapacita, Joule-Thomsonův jev. 4. Fázové přechody. Základní pojmy a představy, Clausius-Clapeyronova rovnice, přechod do tuhé fáze. 5. Vlhký vzduch. Suchý a vlhký vzduch, parametry vlhkého vzduchu, entalpie, Mollierův i-x diagram, změny stavu vlhkého vzduchu. II. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HORNIN 1. Úvod. Význam studia fyzikálních vlastností, základní poznatky o horninách, fyzikálně-technické parametry hornin. 2. Akustika hornin. Šíření elastických vln v prostředí, akustické charakteristiky hornin, závislost charakteristik na vnitřních a vnějších faktorech, užití akustických jevů v hornictví. 3. Termodynamika hornin. Zákonitosti šíření tepla v hornině, měrná tepelná kapacita, tepelná a teplotní vodivost hornin, teplotní roztažnost, užití termodynamických jevů v horninách v hornické praxi. 4. Elektrodynamika hornin. Polarizace prostředí, permitivita, elektrická vodivost hornin, šíření elmg. vln v horninách, užití v hornické praxi. 5. Záření a hornina. Optické vlastnosti hornin, rentgenové záření a hornina, radioaktivita hornin a působení radioaktivního záření na horniny, neutronové záření. III. FYZIKÁLNÍ PRINCIPY MODERNÍCH MĚŘICÍCH METOD 1. Elektrické metody. Základy pásmové teorie tuhých látek, polovodiče, základní polovodičové součástky, termoelektrické jevy. 2. Optické metody. Lasery, interferometrie, folografie, infračervené záření, optické komunikace. 3. Metody jaderné fyziky. Přehled metod. Mössbauerův jev. 4. Ultrazvuk. Základní pojmy, užití v měřicí technice.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner