516-0504/01 – Aplikovaná fyzika pro úpravníky ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Aplikovaná fyzika jsou nejprve doplňovány a rozšiřovány poznatky ze základního kurzu fyziky v oblasti mechaniky, nauky o teple, fyzikálních polí i fyzikální statistiky. Poznatky jsou dávány do souvislostí s některými typickými problémy praxe. Ve druhé části přednášek a cvičení jsou studenti seznámeni s problematikou jaderného a ionizujícího záření, fyzikálními principy moderních technických zařízení (laser, vysokoenergetický kapalinový paprsek, plazmový řezací agregát) a některých měřicích zařízení. V závěru jsou seznámeni s fyzikálními principy moderních analytických metod a příklady praktického uplatnění zařízení na bázi probraných fyzikálních principů (laser, vysokorychlostní paprsek, elektronový svazek, plasmatický tok apod.).

Povinná literatura:

1. Fojtek, A.: Aplikovaná fyzika (pro obory hlubinné dobývání ložisek...), skriptum, VŠB-TU, Ostrava, 1990 2. Fojtek, A.: Fyzika pro HGF, skriptum, VŠB-TU, Ostrava, 1990 3. Fojtek, A., Čech J.: Fyzika II pro obor TPO, skriptum, VŠB-TU, Ostrava, 1990 4. Novotný I., Švec J.: Úpravnická fyzika, skriptum, VŠB-TU, Ostrava, 1981 5. Švec, J.: Aplikovaná fyzika (pro geologické obory), skriptum, VŠB-TU, Ostrava, 1990 6. Brázda, A., Jenčík, J.: Technická měření, skriptum, ČVUT, Praha, 1996 7. Kolektiv autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. Dům techniky ČSVTS, Ostrava, 1983 8. Kolektiv autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. Dům techniky, Ostrava, 1995 9. Dinter, O.: Drcení a mletí nerostných surovin. SNTL, Praha, 1984 10.Ilkovič, D.: Fyzika I, II. Alfa, Bratislava, 1972 11.Krupka, F., Horák, Z.: Fyzika. SNTL, Praha, např. 1976 12.Noskievič, J.: Mechanika tekutin. SNTL, Praha, 13.Brož, A., a kolektiv: Základy fyzikálních měření (II), část A, B. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1974 14.Hlaváč, L.: Model pro řízení parametrů kapalinového paprsku při porušování materiálů v pevné fázi. Doktorská disertační práce, VŠB-TU, Ostrava, 2000

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. VLASTNOSTI HORNIN Vlastnosti hornin - mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, šíření zvuku. II. MECHANIKA TEKUTIN Mechanické vlastnosti kapalin, tlak, relativní klid kapaliny, povrchové napětí, kapilární jevy, viskozita, pohyb kapalin, vysokoenergetický kapalinový paprsek. III. TEPLO, TEPLOTA A JEJICH ŠÍŘENÍ Způsoby šíření tepla - odvození základních vztahů, vliv teplotních změn na fyzikální vlastnosti látek, laserové a plasmatické řezání. IV. FYZIKÁLNÍ POLE Gravitační, elektrické, magnetické, jejich silové působení, pohyb částic v těchto polích. V. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY DRCENÍ A MLETÍ Základ stavby pevných látek, typy vazeb základy fyzikálních procesů při drcení a mletí, porušování pevných látek z hlediska mikro a makrostruktury. VI. RADIOAKTIVITA 1. Definice radioaktivity, způsob rozpadu jader, vlastnosti jaderného a ionizujícího záření; 2. Účinky záření, ochrana proti záření dozimetrie, monitorování, radioaktivní odpady - vznik, třídění, zpracování, skladování. VII. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY ÚPRAVNICKÝCH PROCESŮ Flotace, magnetická a elektrická separace, rozdružování na základě radiačních vlastností, fotometrické rozdružování, rozdružování na základě dalších fyzikálních veličin. VIII. TECHNICKÁ MĚŘENÍ 1. Základy měření, snímače, měřicí přístroje, charakteristiky měřicích přístrojů, měření tlaku, teploty. 2. Princip činnosti laseru a jeho využití v praxi, holografie a její využívání v praxi, ultrazvuk a jeho využití v praxi, měření tepla a teploty, vlhkosti, výšky hladiny, parametrů tekutin. 3. Měření průtoku, principy dozimetrických přístrojů a způsobů zjišťování dozimetrických veličin, využití radiace při speciálním měření. IX. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY ANALYTICKÝCH METOD Neutronová aktivační analýza, rentgenfluorescenční analýza, Mössbauerova spektroskopie, difrakce rentgenových paprsků, elektronová mikroskopie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Písemka Písemka 18  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 17  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.