516-0505/01 – Nuclear Radiation ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 3+1
Part-time Graded credit 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Ionization radiation belongs to the important factors that affect living and working environment. The subject includes properties of radiation, the methods of protection against outer irradiation and inner contamination, monitoring and solving of radiation problems.

Compulsory literature:

1. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. ZÁKLADY FYZIKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Ionizující záření, přirozená a umělá radioaktivita, radioaktivní řady, radioaktivní rovnováha, charakteristiky radioaktivních jader, vlastnosti jaderného záření, neutronové záření, rentgenovo záření. 2. DOZIMETRICKÉ VELIČINY A JEDNOTKY Aktivita, energie, fluence, dávka, expozice, kerma, ekvivalentní dávka, efektivní dávka, úvazek dávky, kolektivní dávka. 3. DETEKCE IONIZUJICÍHO ZÁŘENÍ, RADIOMETRICKÁ MĚŘENÍ Rozdělení detektorů, ionizační komory, G-M počítače, polovodičové detektory, scintilační detektory, filmové dozimetry, termoluminiscenční dozimetry, stopové detektory, radiometrická měření. 4. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Přirozené a umělé zdroje záření. 5. BIOLOGICKÉ ÚČINKY ZÁŘENÍ Účinky záření na lidský organismus, účinky časné a pozdní, somatické a genetické, stochastické a nestochastické. 6. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM Principy radiační ochrany, dávkové limity, způsoby ochrany před ionizujícím zářením, stanovení radiační zátěže. 7. MONITOROVÁNÍ Monitorování pracovníků, monitorování pracovišť a jejich okolí, referenční úrovně, monitorovací plány. 8. OTEVŘENÉ ZÁŘIČE 9. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Radioaktivita hornin, půd, vod a ovzduší, uvádění radionuklidů do životního prostředí, cesty vstupu radionuklidů do organismu, kontaminace organismu. 10. JADERNÁ ENERGETIKA 11. RADIOAKTIVNÍ ODPADY Klasifikace odpadů, zpracování, skladování a likvidace radioaktivních odpadů, úložiště radioaktivních odpadů. 12. VYUŽITÍ RADIONUKLIDŮ VE VĚDĚ A TECHNICE Využití uzavřených a otevřených zářičů, využití neutronového záření. 13. RADONOVÁ PROBLEMATIKA Vlastnosti radonu a jeho rozpadových produktů, zdroje radonu, radon v pobytových místnostech, radonová měření, radonová diagnostika, protiradonová opatření, radonový program ČR. 14. LEGISLATIVA V OBLASTI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 50  0
        Written exam Written test 30  0
        Other task type Other task type 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner