516-0505/01 – Jaderné záření ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Ionizující záření patří k významným faktorům, které ovlivňují životní a pracovní prostředí. Přednáškový kurz se proto po probrání základních informací o ionizujícím záření a jeho měření zabývá ochranou před ionizujícím zářením, monitorováním, zdroji ionizujícího záření v životní prostředí, transportem radionuklidů v životním prostředí, problematikou radonu, radioaktivní odpady a technickými aplikacemi radionuklidů.

Povinná literatura:

1. Kol. autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření, Sborník učebních textů, DT Ostrava, spol. s r.o., Ostrava 1998 2. Dvořák, V., Hušák, V.: Základy hygieny záření, SPN, Praha 1979 3. Gerndt, J.: Detektory ionizujícího záření, ČVUT, Praha 1996 4. Musílek, L.: Využití ionizujícího záření 5. Vanovič, J.: Atómová fyzika, Alfa, Bratislava 1980

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ZÁKLADY FYZIKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Ionizující záření, přirozená a umělá radioaktivita, radioaktivní řady, radioaktivní rovnováha, charakteristiky radioaktivních jader, vlastnosti jaderného záření, neutronové záření, rentgenovo záření. 2. DOZIMETRICKÉ VELIČINY A JEDNOTKY Aktivita, energie, fluence, dávka, expozice, kerma, ekvivalentní dávka, efektivní dávka, úvazek dávky, kolektivní dávka. 3. DETEKCE IONIZUJICÍHO ZÁŘENÍ, RADIOMETRICKÁ MĚŘENÍ Rozdělení detektorů, ionizační komory, G-M počítače, polovodičové detektory, scintilační detektory, filmové dozimetry, termoluminiscenční dozimetry, stopové detektory, radiometrická měření. 4. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Přirozené a umělé zdroje záření. 5. BIOLOGICKÉ ÚČINKY ZÁŘENÍ Účinky záření na lidský organismus, účinky časné a pozdní, somatické a genetické, stochastické a nestochastické. 6. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM Principy radiační ochrany, dávkové limity, způsoby ochrany před ionizujícím zářením, stanovení radiační zátěže. 7. MONITOROVÁNÍ Monitorování pracovníků, monitorování pracovišť a jejich okolí, referenční úrovně, monitorovací plány. 8. OTEVŘENÉ ZÁŘIČE 9. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Radioaktivita hornin, půd, vod a ovzduší, uvádění radionuklidů do životního prostředí, cesty vstupu radionuklidů do organismu, kontaminace organismu. 10. JADERNÁ ENERGETIKA 11. RADIOAKTIVNÍ ODPADY Klasifikace odpadů, zpracování, skladování a likvidace radioaktivních odpadů, úložiště radioaktivních odpadů. 12. VYUŽITÍ RADIONUKLIDŮ VE VĚDĚ A TECHNICE Využití uzavřených a otevřených zářičů, využití neutronového záření. 13. RADONOVÁ PROBLEMATIKA Vlastnosti radonu a jeho rozpadových produktů, zdroje radonu, radon v pobytových místnostech, radonová měření, radonová diagnostika, protiradonová opatření, radonový program ČR. 14. LEGISLATIVA V OBLASTI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 60  0
        Písemka Písemka 30  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku