516-0507/01 – Physics of Rocks ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1965/1966Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

ZÁKLADNÍ POZNATKY O STRUKTUŘE PEVNÝCH LÁTEK Atomy, struktura molekul, vazby v pevných látkách, krystalové struktury, pásová struktura pevných látek. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HORNIN – úvodní poznámky Rozdělení fyzikálních vlastností hornin, vliv vnějších a vnitřních podmínek, odběr vzorků, laboratorní měření a měření in situ, vyhodnocení měření, voda v horninách. MECHANICKÉ VLASTNOSTI HORNIN Hustota, měrná objemová hmotnost, pórovitost, distribuce póru, nasákavost, vlhkost, moduly pružnosti a přetvárnosti, tvrdost, pevnost, obrusnost. TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN Tepelná a teplotní vodivost, tepelná kapacita, teplotní roztažnost, tepelná napětí. ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI HORNIN Polarizace hornin, piezoelektrický jev, vedení elektrického proudu v horninách, elektrická vodivost, permitivita, silové účinky elektrického pole, pohyb částic v elektrickém poli. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI HORNIN Dia-, para- a fero-minerály, magnetická polarizace, remanence, Curierova teplota, silové účinky magnetického pole, pohyb částic v magnetickém poli. JADERNÉ VLASTNOSTI HORNIN Jaderné záření, přirozená a umělá radioaktivita, radioaktivita minerálů a hornin. VYBRANÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech, viskozita, povrchové napětí, kapilarita, jevy na rozhraní. METODY ANALÝZY LÁTEK MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ LÁTEK V PRŮMYSLU Využití ionizujícího záření a ultrazvuku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 16  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 7  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 17  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner