516-0516/01 – Special Applied Physics ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject Applied Physics is pursued to completing and upgrading knowledge in branches mechanics, thermodynamics, physical fields, statistic physics, problems of radiation and physical principles of modern technical and measurement devices. Physical principles of modern analytical methods and examples of application of features based on presented physical principles in practice are also presented.

Compulsory literature:

1. Physical Propertis of the Mineral Systems of the Earths Interior, GFÚ ČAV and JČMF, Praha, 1995 2. Zwicker, C.: Physical properties of solid materials. Pergamon Press, London, 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

I. VLASTNOSTI HORNIN Vlastnosti hornin - mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, šíření zvuku. II. MECHANIKA TEKUTIN Mechanické vlastnosti kapalin, tlak, relativní klid kapaliny, povrchové napětí, kapilární jevy, viskozita, pohyb kapalin, vysokoenergetický kapalinový paprsek. III. TEPLO, TEPLOTA A JEJICH ŠÍŘENÍ Způsoby šíření tepla - odvození základních vztahů, vliv teplotních změn na fyzikální vlastnosti látek, laserové a plasmatické řezání. IV. FYZIKÁLNÍ POLE Gravitační, elektrické, magnetické, jejich silové působení, pohyb částic v těchto polích. V. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY DRCENÍ A MLETÍ Základ stavby pevných látek, typy vazeb základy fyzikálních procesů při drcení a mletí, porušování pevných látek z hlediska mikro a makrostruktury. VI. RADIOAKTIVITA 1. Definice radioaktivity, způsob rozpadu jader, vlastnosti jaderného a ionizujícího záření; 2. Účinky záření, ochrana proti záření dozimetrie, monitorování, radioaktivní odpady - vznik, třídění, zpracování, skladování. VII. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY ÚPRAVNICKÝCH PROCESŮ Flotace, magnetická a elektrická separace, rozdružování na základě radiačních vlastností, fotometrické rozdružování, rozdružování na základě dalších fyzikálních veličin. VIII. TECHNICKÁ MĚŘENÍ 1. Základy měření, snímače, měřicí přístroje, charakteristiky měřicích přístrojů, měření tlaku, teploty. 2. Princip činnosti laseru a jeho využití v praxi, holografie a její využívání v praxi, ultrazvuk a jeho využití v praxi, měření tepla a teploty, vlhkosti, výšky hladiny, parametrů tekutin. 3. Měření průtoku, principy dozimetrických přístrojů a způsobů zjišťování dozimetrických veličin, využití radiace při speciálním měření. IX. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY ANALYTICKÝCH METOD Neutronová aktivační analýza, rentgenfluorescenční analýza, Mössbauerova spektroskopie, difrakce rentgenových paprsků, elektronová mikroskopie.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Written exam Written test 18  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 17  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner