516-0601/01 – Physics I ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The goal of this subject is to obtain general overview about basic physical laws for the bachelor study at the technical university. Physic I deals with mechanics of the rigid solids and perfect liquids and furthefmore thermodynamics of perfect gases. The last part deals with physical fields, particularly gravitational field a electrostatic field.

Compulsory literature:

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997. Gettys, W.E., Keller, F.J., Skove, M.J.: Classical and modern Physics, McGraw- Hill, N.Y., 1989. ISBN 0-07-033523-0. Pekárek, S., Murla,M.: Physics I, Czech Technical University, textbook, Praha, 1992. Pekárek, S., Murla,M.: Physics II, Czech Technical University, textbook, Praha, 1993.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

ÚVOD DO STUDIA FYZIKY Předmět a rozdělení fyziky Metody práce fyziky jako vědní disciplíny Fyzikální pojmy, fyzikální veličiny a jednotky Systém fyzikálních jednotek a fyzikálních veličin, mezinárodní soustava jednotek SI, převody, fyzikální rovnice, diferenciální a integrální tvar rovnic, kartézské a polární s.s., derivace a integrace základních funkcí Základy vektorového počtu Definice vektoru, vektory versus skaláry, vektory ve fyzice početní operace s vektory, vlastnosti vektorů, derivace a integrace vektoru, vektorové operátory grad a div POHYB LÁTKY Hmota - látka a pole Kinematika hmotné částice Základní kinematické veličiny, Definice okamžité rychlosti a okamžitého zrychleni. Klasifikace a základní charakteristiky pohybů, grafy s, v, a=f(t)- příklady Dynamika hmotné částice Základní dynam. veličiny, vztah ke kinematice, zákony dynamiky, síly při pohybu hmotných částic, pohybové a deformační účinky sil, skládání a rozklad sil. příklady Práce, výkon a energie-souvislosti, z.z. mech energie Dynamika soustavy hmotných bodů Síly vnější a vnitřní, moment síly-význam, hmotný střed soustavy, impulzové věty Dynamika dokonale tuhého tělesa Pevné a tuhé těleso, hmotný střed tuhého tělesa-výpočet příklady, postupný a otáčivý pohyb tuhého tělesa, práce, výkon a energie pohybujícího se tuhého tělesa-příklady Mechanika ideálních kapalin Charakteristika kapalin, model ideální kapaliny v klidu a pohybu-Pascalův z., Archimédův z., rovnice Bernouliho a spojitosti-příklady Reálné kapaliny Stlačitelnost kapalin, vnitřní tření v kapalinách Ideální a reálný plyn Model ideálního versus vlastnosti reálného plynu, zákony ideálních plynů, pV diagram, stav. veličiny, stav. rovnice Kinetická teorie látek Makroskopické systémy, problém popisu, fázový prostor-Maxwell, Boltzmann, Gibbs, vnitřní energie systému, základy kinetické teorie látek-plyny, specifická tepla, ekvipartiční teorém Termodynamika 1. hlavní věta termodynamiky-formulace+význam veličin, aplikace na změny stavu ideálního plynu, 2. hlavní věta termodynamiky-formulace+význam veličin. Entropie soustavy- termodynamicky+statisticky, podmínky rovnováhy soustav, vratné versus nevratné děje 3. hlavní věta termodynamiky. FYZIKÁLNÍ POLE Obecná charakteristika pole Základní typy interakcí mezi částicemi, obecné charakteristiky pole-skalární, vektorové, konzervativní, potenciálové, zřídlové, vírové. Silokřivky pole. Gravitační pole Newtonův gravitační zákon, intenzita a potenciál gravitačního pole, gravitační a tíhové pole Země. Pohyb hmotného bodu v gravitačním poli, složený pohyb, pohyb s přihlédnutím k rotaci Země. Elektrostatické pole Náboj, Coulombův zákon, určení intenzity a potenciálu. Pole-příklady, Gaussova věta a její užití –příklady, permitivita, typy elektrických polí. Kapacita, kondenzátory, energie elektrostatického pole Rezerva - opakování na konci semestru

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T999) Metallurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T999) Metallurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T999) Metallurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T999) Metallurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T999) Metallurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T999) Metallurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T999) Metallurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T999) Metallurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T009) Metallurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T011) Material Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.