516-0711/01 – Principles of Physics (ZF)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits1
Subject guarantordoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
STA65 RNDr. František Staněk, Ph.D.
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

The main aim of the basic physics study is to strengthen and deepen the student’s elemental knowledge of physics, thus achieving their even level of understanding of the subject necessary for technical studies at university. Basic physics is compilation of the key physics laws beginning with mechanics up to electromagnetic field theory.

Compulsory literature:

1. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals od Physics. Extended. 1997.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDMĚTU - prezenční studium: - rozdělení fyziky, fyzikální veličiny a jejich jednotky, fyzika a řešení technických problémů, fyzika na FBI, vektorová algebra - KINEMATIKA HB (pohyb, hmotný bod, vztažná soustava, relativnost pohybu a klidu, trajektorie, dráha, polohový vektor, rychlost a zrychlení, klasifikace pohybů, pohyb přímočarý, volný pád) - POHYB HB PO KRUŽNICI (frekvence, perioda, obvodová rychlost, zrychlení (tečné, normálové a celkové), úhlová rychlost, úhlové zrychlení) - DYNAMIKA HB (síla, statické a dynamické účinky síly, skládání sil, hybnost, Newtonovy pohybové zákony, pohybová rovnice a její aplikace) - MECHANIKA TT (tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb, moment síly, momentová věta, skládání sil, těžiště, mechanická práce, kinetická a potenciální energie, zákon zachování mechanické energie, srovnání veličin posuvného a otáčivého pohybu) - MECHANICKÉ KMITÁNÍ (kmitavý pohyb, harmonické kmity – okamžitá výchylka, amplituda, perioda, frekvence, kmit, kyv, fáze, počáteční fáze, energie) - MECHANICKÉ VLNĚNÍ (vznik a charakteristiky mechanického vlnění, příčné a podélné vlnění, odraz vlnění, šíření vlnění v prostoru, Huygensův princip, interference vlnění) - NAUKA O TEPLE (teplo, teplota, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, teplotní délková a objemová roztažnost látek, Ideální plyn, popis stavu plynu, stavové veličiny, stavové změny ideálního plynu, stavová rovnice, práce a vnitřní energie plynu, 1. věta termodynamiky ) - GRAVITAČNÍ POLE (Newtonův gravitační zákon, intenzita, gravitační pole Země) - ELEKTRICKÉ POLE (vlastnosti el. náboje, zákon zachování el. náboje, Coulombův zákon, intenzita, siločáry, práce v homogenním el. poli, el. potenciál, napětí, kapacita, kondenzátory, srovnání charakteristik gravitačního a elektrického pole) - ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH (elektronová vodivost kovů, elektrický proud, jednoduchý elektrický obvod, elektromotorické a svorkové napětí, elektrický odpor, spojování rezistorů, práce v elektrickém obvodu, výkon el. proudu, Kirchhoffovy zákony, řešení elektrických obvodů) - MAGNETICKÉ POLE, ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE (charakteristika magnetických polí, indukční čáry, magnetická indukce, magnetický indukční tok, silové účinky magnetického pole, elektromagnetická indukce, zákon Faradayův a Lenzův) OSNOVA PŘEDMĚTU - kombinované studium: 1. Úvod, obecné fyzikální zákony 2. Kinematika (kinematické veličiny, pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený) 3. Dynamika (pohybová rovnice, zákon o zachování mechanické energie) 4. Termika (stavové veličiny, stavové změny, 1. věta termodynamiky) 5. Základní charakteristiky fyzikálních polí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Written exam Written test 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Praha Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Most Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Most 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Most 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.