516-0712/01 – Bakalářská fyzika I ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity8
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
STA65 RNDr. František Staněk, Ph.D.
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem studia předmětu bakalářská fyzika je rozšíření fyzikálních znalostí posluchačů ze středoškolské úrovně na úroveň základního vysokoškolského kurzu se zaměřením nejen na zvýšení všeobecného fyzikálního přehledu posluchačů, ale zejména na získání nezbytného fyzikálního základu pro studium dalších technických disciplin.

Povinná literatura:

1. Barčová K., Foukal J. Bakalářská fyzika I. (pracovní texty k přednáškám), Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2005. 2. Švec J. Radioaktivita a ionizující záření (doplňující učební text), FBI Ostrava, 2005. 3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: FYZIKA 1-5, nakl. VUTIUM a Prométheus Praha, 2000 4. Fojtek A.: Fyzika pro HGF. Skriptum, 2. vydání, Ostrava, VŠB – TU, 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PREZENČNÍ STUDIUM: 1. týden: K i n e m a t i k a : Základní pojmy: pohyb, hmotný bod, vztažná soustava, relativnost pohybu a klidu, trajektorie, dráha, polohový vektor, okamžitá rychlost a okamžité zrychlení. Klasifikace pohybů: pohyb přímočarý, křivočarý a kruhový pohyb hmotného bodu. Grafické znázornění pohybů. Pohyby těles v tíhovém poli Země. 2. týden: D y n a m i k a : Síla, statické a dynamické účinky síly, skládání sil, hybnost, impulz síly a změna hybnosti. Newtonovy pohybové zákony, pohybová rovnice a její aplikace. Síly působící při křivočarém pohybu. Inerciální vztažné soustavy. Práce, výkon, mechanická energie, zákony zachování. 3. týden: M e c h a n i k a t u h é h o t ě l e s a : Tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb, moment síly, momentová věta, skládání sil, těžiště a hmotný střed. Moment setrvačnosti, Steinerova věta, pohybová rovnice, kinetická energie rotujícího tělesa. Valivý pohyb tělesa po nakloněné rovině. Tření. 4. týden: M e c h a n i c k é k m i t á n í : Lineární oscilátor tlumený a netlumený. Pohybové rovnice, energie kmitavého pohybu. Fyzické a matematické kyvadlo. 5. týden: M e c h a n i c k é v l n ě n í : vznik a charakteristiky mechanického vlnění, příčné a podélné vlnění, odraz vlnění, šíření vlnění v prostoru, Huygensův-Fresnelův princip. Interference vlnění a její podmínky. Dopplerův jev. 6. týden: M e c h a n i k a t e k u t i n : Vlastnosti tekutin v klidu a v pohybu. Ideální a reálné tekutiny. Hydro- a aero- mechanika. Hydrostatický tlak, Archimedův zákon, tlaková síla, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, výtok kapaliny malým otvorem. 7. týden: T e p l o t a a t e p l o : Definice tepla a teploty, tepelné kapacity, kalorimetrická rovnice, teplotní délková a objemová roztažnost látek. Vnitřní energie. T e r m o d y n a m i k a : Stavové veličiny, stavová rovnice ideálního plynu, kinetická teorie plynů, práce plynu, I. věta termodynamiky. Kruhové děje a jejich účinnost. 8. týden: F y z i k á l n í p o l e : druhy fyzikálních polí a jejich charakteristiky. G r a v i t a č n í p o l e : Newtonův gravitační zákon, intenzita a potenciál gr. pole, práce sil v gravitačním poli. Pohyby těles v gravitačním poli Země. 9. týden: E l e k t r o s t a t i c k é p o l e : Coulombův zákon, intenzita a potenciál el. pole, práce sil v elektrostatickém poli, napětí, kapacita vodiče, kondenzátory. Polarizace dielektrika. Elektrický proud v látkách: Ohmovy zákony, práce a výkon, Kirchhoffovy zákony, Joulův – Lenzův zákon. 10. týden: M a g n e t i c k é p o l e : magnetická síla, magnetická indukce, magnetický tok, pohyb nabité částice v magnetickém poli, Lorentzova síla. Proudovodič v magnetickém poli, magnetický moment. Biot – Savart – Laplaceův zákon. 11. týden: E l e k t r o m a g n e t i c k é p o l e : Faradayův zákon elektromagnetické indukce, vzájemná a vlastní indukčnost. Vznik a vlastnosti střídavého proudu, RLC - obvody, rezonance. 12. týden: O p t i k a : Základní pojmy a zákony geometrické optiky, zobrazení lomem a odrazem, Youngův pokus, interference a difrakce světla. Optické přístroje. 13. týden: K v a n t o v á , a t o m o v á a j a d e r n á f y z i k a : Planckova hypotéza, foton, fotoelektrický jev, Comptonův jev. Rentgenové záření, lasery. Elementární částice. Vývoj představ o stavbě atomu, Bohrův model atomu vodíku, stavba víceelektronových atomů. Vazebná energie, radioaktivita, jaderné reakce. N á p l ň c v i č e n í : 1. týden: Vektorová algebra. Výpočet kinematických parametrů přímočarého pohybu. Pohyb rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený, volný pád. 2. týden: Kruhový pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Hybnost, síla, impulz síly, pohybová rovnice. Pohyb hmotného bodu po nakloněné rovině. 3. týden: Posuvný a otáčivý pohyb tuhých těles. Moment síly. Moment setrvačnosti. 4. týden: Harmonické kmitání. Kyvadla. 5. týden: Rovnice postupného vlnění. Dopplerův jev. 6. týden: Hydrostatická tlaková a vztlaková síla. Rovnice spojitosti toku ideální kapaliny. Proudění kapaliny vodorovnou Bernoulliho trubicí. Výtok kapaliny z nádoby. 7. týden: Teplotní roztažnost látek, kalorimetrická rovnice. Vnitřní energie, teplo, práce, I. termodynamický zákon. Stavová rovnice ideálního plynu. Účinnost kruhových dějů. 8. týden: Mechanická práce, výkon, energie, zákon zachování mech. energie. 9. týden: Elektrické pole bodového náboje a soustavy bodových nábojů, pohyb nabité částice v elektrickém poli. Kondenzátory. Ohmovy a Kirchhoffovy zákony. 10.týden: Magnetická indukce, magnetický indukční tok, magnetické pole vodičů s proudem, pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli. 11.týden: Faradayův zákon elektromagnetické indukce, obvody střídavého proudu, fázorové diagramy. 12.týden: Vlastnosti fotonu, vnější a vnitřní fotoelektrický jev, Comptonův jev. 13.týden: Odraz a lom světla, zobrazování čočkami a zrcadly. 14.týden: Interference světla. Zápočet. KOMBINOVANÉ STUDIUM: 1. MECHANIKA 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY - PROSTOR, ČAS, HMOTNOST 1.1.1. PROCES MĚŘENÍ, ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ JEDNOTKY SI (m-kg-s) 1.1.2. RELATIVITA POLOHY, VZTAŽNÁ SOUSTAVA 1.1.3. MATERIÁLNÍ OBJEKT, HMOTNOST V PROSTORU, HUSTOTA 1.1.4. FYZIKÁLNÍ ČAS, FYZIKÁLNÍ SYSTÉM, ČASOVÁ ZMĚNA JEHO STAVU 1.2. KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU 1.2.1. POJEM HMOTNÉHO BODU 1.2.2. POHYB HMOTNÉHO BODU, TRAJEKTORIE, DRÁHA 1.2.3. POHYB PŘÍMOČARÝ A KŘIVOČARÝ, ROVNOMĚRNÝ A NEROVNOMĚRNÝ 1.2.4. OKAMŽITÁ RYCHLOST 1.2.5. RELATIVITA POHYBU, GALILEOVA TRANSFORMACE 1.2.6. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST 1.2.7. POHYB ZRYCHLENÝ, VEKTOR OKAMŽITÉHO ZRYCHLENÍ 1.2.8. ZRYCHLENÍ TEČNÉ A NORMÁLOVÉ 1.2.9. POHYB V HOMOGENNÍM GRAVITAČNÍM POLI 1.2.10.POHYB ROVNOMĚRNÝ KRUHOVÝ, ÚHLOVÁ RYCHLOST A ZRYCHLENÍ 1.2.11.POHYB ROVNOMĚRNÝ KRUHOVÝ, DOSTŘEDIVÉ ZRYCHLENÍ 1.3. DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU 1.3.1. SÍLA JAKO PŘÍČINA ZMĚNY POHYBU 1.3.2. NEWTONŮV ZÁKON SETRVAČNOSTI 1.3.3. NEWTONŮV ZÁKON SÍLY, SETRVAČNÁ HMOTNOST 1.3.4. NEWTONŮV ZÁKON AKCE A REAKCE 1.3.5. SKLÁDÁNÍ A ROVNOVÁHA SIL 1.3.6. IMPULZ - ZACHOVÁNÍ HYBNOSTI 1.3.7. MOMENT SÍLY, PÁKA, KOLO NA HŘÍDELI 1.3.8. IMPULZMOMENT - ZACHOVÁNÍ MOMENTU HYBNOSTI 1.3.9. OTÁČENÍ - ODSTŘEDIVÁ SÍLA 1.3.10.MECHANICKÁ PRÁCE, VÝKON 1.3.11.ENERGIE POTENCIÁLNÍ A KINETICKÁ 1.4. DYNAMIKA TUHÉHO TĚLESA 1.4.1. TĚŽIŠTĚ TUHÉHO TĚLESA 1.4.2. MOMENT SETRVAČNOSTI A ENERGIE ROTACE 1.4.3. STEINEROVA VĚTA 1.4.4. PRÁCE A VÝKON PŘI ROTACI 1.4.5. POHYBOVÁ ROVNICE ROTACE TUHÉHO TĚLESA 1.4.6. TŘECÍ SÍLA, TŘENÍ SMYKOVÉ 1.5. KMITY 1.5.1. POHYBOVÁ ROVNICE LINEÁRNÍHO HARMONICKÉHO OSCILÁTORU 1.5.2. ENERGIE HARMONICKÉHO OSCILÁTORU 1.5.3. FYZICKÉ KYVADLO, MATEMATICKÉ KYVADLO 1.5.4. SKLÁDÁNÍ KMITŮ 1.5.5. TLUMENÉ KMITY 1.6. VLNĚNÍ KONTINUA 1.6.1. VLNOVÁ ROVNICE KONTINUA, RYCHLOST ŠÍŘENÍ VLNY 1.6.2. HUYKENSŮV PRINCIP, KULOVÁ VLNA 1.6.3. ELASTICKÉ VLNY PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ 1.6.4. ROVINNÁ HARMONICKÁ VLNA 1.6.5. ODRAZ A LOM ROVINNÉ VLNY 1.6.6. INTERFERENCE JEDNOROZMĚRNÝCH VLN 1.6.7. DIFRAKCE (OHYB) ROVINNÉ VLNY 1.6.8. DOPLERŮV JEV 1.7. DYNAMIKA TEKUTIN 1.7.1. OBJEMOVÁ STLAČITELNOST TEKUTIN 1.7.2. TOK, ROVNICE KONTINUITY STLAČITELNÉ TEKUTINY 1.7.3. VISKOZITA - NEWTONŮV ZÁKON VISKÓZNÍHO TŘENÍ 1.7.4. BILANCE ENERGIE, BERNOULLIHO ROVNICE 1.7.5. VÝTOKOVÁ RYCHLOST, TORRICELLIHO VZOREC 1.7.6. HYDROSTATICKÝ TLAK 1.7.7. PASCALŮV ZÁKON A BAROMETRICKÁ FORMULE 1.7.8. ARCHIMEDŮV ZÁKON 1.8. GRAVITAČNÍ POLE 1.8.1. NEWTONŮV ZÁKON VŠEOBECNÉ GRAVITACE 1.8.2. NEWTONŮV GRAVITAČNÍ POTENCIÁL 1.8.3. INTENZITA GRAVITAČNÍHO POLE 1.8.4. POHYB V CENTRÁLNÍM GRAVITAČNÍM POLI - KEPLEROVA ÚLOHA 2. TERMODYNAMIKA 2.1. TEPLOTA, TLAK, OBJEM 2.1.1. TEPLOTA JAKO STAVOVÁ PROMĚNNÁ A JEJÍ MĚŘENÍ 2.1.2. TEPLOTA A CHAOTICKÝ POHYB ČÁSTIC LÁTKY, BROWNŮV POHYB 2.1.3. AVOGADRŮV ZÁKON, LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ 2.1.4. TEPELNÁ ROZTAŽNOST LÁTEK 2.1.5. STAVOVÁ ROVNICE n-MOLŮ IDEÁLNÍHO PLYNU 2.1.6. BOYL - MARIOTTÚV IZOTERMICKÝ PROCES P-V 2.1.7. GAY - LUSSACŮV IZOBARICKÝ PROCES V-T 2.1.8. GAY - LUSSACŮV IZOCHORICKÝ PROCES P-T 2.2. ZACHOVÁNÍ ENERGIE 2.2.1. PRÁCE PLYNU 2.2.2. PRVNÍ VĚTA TERMODYNAMIKY, VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO 2.2.3. SMĚŠOVACÍ KALORIMETRICKÁ ROVNICE, MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA 2.2.4. ADIABATICKÝ PROCES, POISSONOVA ROVNICE 2.2.5. POLYTROPICKÝ PROCES 2.2.6. CARNOTŮV CYKLUS 2.3. FÁZOVÉ PŘECHODY 2.3.1. SKUPENSKÉ TEPLO, KALORIMETRICKÁ ROVNICE 3. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 3.1. ELEKTROSTATIKA 3.1.1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON ELEKTROSTATICKÝCH SIL 3.1.2. INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 3.1.3. PRÁCE EL. SIL, ELEKTRICKÝ POTENCIÁL A NAPĚTÍ 3.1.4. KAPACITA 3.1.5. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ 3.2. ELEKTRICKÝ PROUD 3.2.1. ELEKTRICKÝ PROUD A PROUDOVÁ HUSTOTA 3.2.2. ELEKTRICKÝ ODPOR, OHMŮV ZÁKON 3.2.3. PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU, JOULE-LENTZŮV ZÁKON 3.2.4. ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH 3.3. ELEKTRODYNAMIKA 3.3.1. ELEKTRODYNAMICKÁ SÍLA A MAGNETICKÁ INDUKCE 3.3.2. BIOT-SAVARTŮV ZÁKON MAG. POLE PROUDOVÉHO ELEMENTU 3.3.3. INDUKČNÍ TOK, GAUSSŮV ZÁKON PRO MAGNETICKÉ POLE 3.3.4. AMPÉRŮV ZÁKON O CIRKULACI VEKTORU MAGNETICKÉ INDUKCE 3.3.5. POHYB NÁBOJE V MAGNETICKÉM POLI, LORENTZOVA SÍLA 3.3.6. SÍLA PŮSOBÍCÍ NA PROUDOVÝ ELEMENT V MAGNTICKÉM POLI 3.3.7. SÍLA MEZI DVĚMA ROVNOBĚŽNÝMI VODIČI, DEFINICE AMPÉRU 3.3.8. FARADAYŮV ZÁKON ELEKTROMAGNETICKÉ INDUKCE 3.3.9. VZÁJEMNÁ A VLASTNÍ INDUKČNOST 3.3.10. STŘÍDAVÝ PROUD A JEHO VÝKON 3.4. ELEKTRONIKA 3.4.1. ELEKTRICKÝ OBVOD, ELEKTROMOTORICKÝ ZDROJ+VNITŘNÍ ODPOR 3.4.2. I. KIRCHHOFFŮV ZÁKON O PROUDECH V UZLU 3.4.3. II. KIRCHHOFFŮV ZÁKON O NAPĚTÍCH V OBVODU 3.4.4. STŘÍDAVÝ PROUD V SÉRIOVÉM OBVODU RLC, IMPEDANCE 3.4.5. REZONANCE, THOMSONŮV VZOREC 3.5. ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY 3.5.1. ELEKTROMAGNETICKÁ ROVINNÁ VLNA, VLNOVÝ VEKTOR 3.5.2. ELKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM 4. OPTIKA 4.1. VLNOVÁ OPTIKA 4.1.1. RYCHLOST SVĚTLA V LÁTKOVÉM PROSTŘEDÍ, INDEX LOMU 4.1.2. REFRAKCE (LOM), VLNOVÁ DÉLKA, SNELLÚV ZÁKON 4.1.3. REFLEXE (ODRAZ), ZMĚNA FÁZE 4.1.4. MEZNÍ ÚHEL, TOTÁLNÍ ODRAZ 4.1.5. INTERFERENCE NA TENKÉ VRSTVĚ 4.1.6. DIFRAKCE (OHYB) NA ŠTĚRBINĚ 4.2. GEOMETRICKÁ OPTIKA 4.2.1. GEOMETRICKÁ APROXIMACE, ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE 4.2.2. REÁLNÝ A VIRTUÁLNÍ OBRAZ 4.2.3. KULOVÉ ZRCADLO, ZOBRAZOVACÍ ROVNICE, PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ 4.2.4. KULOVÉ LOMOVÉ ROZHRANÍ, ZOBRAZOVACÍ ROVNICE 4.2.5. TENKÁ ČOČKA, OHNISKO, ZOBRAZOVACÍ ROVNICE 5. KVANTOVÁ TEORIE 5.1. KVANTOVÁNÍ ENERGIE 5.1.1. PLANCKOVA KVANTOVÁ HYPOTÉZA 5.1.2. EINSTEINOVA FOTONOVÁ HYPOTÉZA 5.2. ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE 5.2.1. FOTONY (g) 5.2.2. LEPTONY (e, m, ne, nm) 5.2.3. NUKLEONY (p, n) 6. TEORIE RELATIVITY 6.1. RELATIVISTICKÁ KINEMATIKA 6.1.1. PRINCIP KONSTANTNÍ RYCHLOSTI SVĚTLA 6.1.2. LORENTZOVA KONTRAKCE DÉLEK A DILATACE ČASU 6.1.3. RELATIVISTICKÉ SČÍTÁNÍ RYCHLOSTÍ - MEZNÍ RYCHLOST SVĚTLA 6.2. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA 6.2.1. ZÁVISLOST HMOTNOSTI NA RYCHLOSTI 6.2.2. EKVIVALENCE HMOTNOSTI A ENERGIE 7. LÁTKA 7.1. ATOMY 7.1.1. RUTHERFORDŮV "PLANETÁRNÍ MODEL" ATOMU 7.1.2. BOHROVY KVANTOVACÍ PODMÍNKY, KVANTOVÁ ČÍSLA 7.1.3. FOTOELEKTRICKÝ JEV (VNĚJŠÍ, VNITŘNÍ) 7.1.4. VOLNÝ ELEKTRON, COMPTONŮV ROZPTYL 7.2. ATOMOVÁ JÁDRA 7.2.1. JADERNÁ INTERAKCE, VAZBOVÁ ENERGIE - HMOTNOSTNÍ DEFEKT 7.2.2. STABILITA JADER, ŠTĚPENÍ, SYNTÉZA, ŘETĚZOVÁ REAKCE 7.2.3. RADIOAKTIVNÍ ROZPAD a, b, g

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.