516-0806/01 – Physical Properties of Rocks (FVH)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOJ20 doc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student characterises rock materials from the physical point of view. He describes their physical properties and predicts material behaviour in various physical conditions. Student applies his knowledge for solution of model situations, analyses theoretical and experimental results and on that base he modifies practical applications or evaluates them.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je klasifikovat vlastnosti hornin z hlediska obecného a z hlediska fyziky, porovnat jednotlivé vlastnosti z hlediska jejich příčin a vysvětlovat jejich souvislosti, analyzovat získané poznatky, dedukovat z obecných zákonitostí individuální vlastnosti a kompilovat jednotlivé partie výuky z literárních a jiných pramenů. Zamýšlet se nad vzájemnými souvislostmi mezi vlastnostmi hornin a jejich časným i reologickým chováním.

Compulsory literature:

Stavrogin, A.N., Tarasov, B.G.: Experimental physics and rock mechanics. Fairhurst, Ch. (ed.), Lisse: A.A. Balkema, 2001, ISBN 90-5809-213-5 Jaeger, J.C., Cook, N.G.W. and Zimmermann, R.W.: Fundamentals of rock mechanics. Malden: Blackwell, 2007, ISBN 978-0-632-05759-7 The komplete ISRM suggested methods for rock characterization, testing and monitoring: 1974 – 2006; Ulusay, R. and Hudson, J.A. (eds.), Ankara: Commission on Testing Methods, International Society for Rock Mechanics, 2007, ISBN 978-975-93675-4-1

Recommended literature:

Stavrogin, A.N., Tarasov, B.G.: Experimental physics and rock mechanics. Fairhurst, Ch. (ed.), Lisse: A.A. Balkema, 2001, ISBN 90-5809-213-5 Jaeger, J.C., Cook, N.G.W. and Zimmermann, R.W.: Fundamentals of rock mechanics. Malden: Blackwell, 2007, ISBN 978-0-632-05759-7 The komplete ISRM suggested methods for rock characterization, testing and monitoring: 1974 – 2006; Ulusay, R. and Hudson, J.A. (eds.), Ankara: Commission on Testing Methods, International Society for Rock Mechanics, 2007, ISBN 978-975-93675-4-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod (opakování) Chemická vazba, vznik molekul, struktura molekul, molekulová spektra. Vazba v pevných látkách, krystalová struktura a její poruchy. Základy pásmové teorie tuhých látek . 2. Fyzikální vlastnosti hornin Minerál, hornina, masiv z hlediska fyziky. Hornina in situ a její vzorek. Fyzikálně-technické parametry hornin, vliv vnitřních a vnějších faktorů na vlastnosti hornin. 3. Mechanické vlastnosti Horniny z hlediska hustoty. Napětí a deformace v hornině, pružnost a pevnost. Plasticita a reologické vlastnosti hornin. 4. Akustické vlastnosti Šíření elastických vln v prostředí, akustické charakteristiky hornin, závislost charakteristik na vnitřních a vnějších faktorech. 5. Tepelné vlastnosti Zákonitosti šíření tepla v hornině, měrná tepelná kapacita, tepelná a teplotní vodivost, teplotní roztažnost hornin. 6. Elektrické a magnetické vlastnosti Polarizace prostředí, permitivita, elektrická vodivost hornin. Magnetické vlastnosti. Šíření elmg. vln v horninách. 7. Záření a hornina Optické vlastnosti hornin, rentgenové záření a hornina, radioaktivita hornin a působení radioaktivního záření na horniny, neutronové záření. 8. Vícesložkové systémy Rovnováha v jedno- a vícesložkovém systému, metastabilní stavy, fázové přechody. Disociace a reakce pevných látek s plyny. Voda v hornině. 9. Vzájemné souvislosti Vlastnosti fyzikálních jevů u hornin. Klasifikace hornin podle jejich fyzikálních vlastností.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner