516-0807/01 – Ionizing Radiation ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1V40 doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. ZÁKLADY FYZIKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Ionizující záření, přirozená a umělá radioaktivita, radioaktivní řady, radioaktivní rovnováha, charakteristiky radioaktivních jader, vlastnosti jaderného záření, neutronové záření, rentgenovo záření. 2. DOZIMETRICKÉ VELIČINY A JEDNOTKY Aktivita, energie, fluence, dávka, expozice, kerma, ekvivalentní dávka, efektivní dávka, úvazek dávky, kolektivní dávka. 3. DETEKCE IONIZUJICÍHO ZÁŘENÍ, RADIOMETRICKÁ MĚŘENÍ Rozdělení detektorů, ionizační komory, G-M počítače, polovodičové detektory, scintilační detektory, filmové dozimetry, termoluminiscenční dozimetry, stopové detektory, radiometrická měření. 4. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Přirozené a umělé zdroje záření. 5. BIOLOGICKÉ ÚČINKY ZÁŘENÍ Účinky záření na lidský organismus, účinky časné a pozdní, somatické a genetické, stochastické a nestochastické. 6. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM Principy radiační ochrany, dávkové limity, způsoby ochrany před ionizujícím zářením, stanovení radiační zátěže. 7. MONITOROVÁNÍ Monitorování pracovníků, monitorování pracovišť a jejich okolí, referenční úrovně, monitorovací plány. 8. OTEVŘENÉ ZÁŘIČE 9. RADIOAKTIVNÍ ODPADY Klasifikace odpadů, zpracování, skladování a likvidace radioaktivních odpadů, úložiště radioaktivních odpadů. 10.JADERNÁ ENERGETIKA 11.RADIAČNÍ NEHODY 12.VYUŽITÍ RADIONUKLIDŮ VE VĚDĚ A TECHNICE Využití uzavřených a otevřených zářičů, využití neutronového záření. 13.LEGISLATIVA V OBLASTI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner