516-0813/01 – Physical Properties of Building Materials (FVSH)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Bude doplněno

Teaching methods

Summary

V úvodních přednáškách toho kurzu jsou probrány základní poznatky o struktuře pevných látek (vazby v pevných látkách, pásová struktura pevných látek, atd.) a obecné informace o fyzikálních vlastnostech stavebních hmot. V dalších přednáškách jsou pak postupně probírány popisné, mechanické, elastické, akustické, tepelné vlastnosti stavebních hmot. Dále je pojednáno o radioaktivitě stavebních hmot a radonové problematice. Je kladen důraz na závislost příslušných vlastností na vnitřních a vnějších podmínkách, vzájemné vazby jednotlivých vlastností a jejich praktický význam. Tato část přednášek je doplněna vybranými vlastnostmi kapaliny a plynů. V závěrečných přednáškách jsou pak probrány metody analýzy látek a metody a způsoby měření fyzikálních vlastností látek v průmyslové praxi.

Compulsory literature:

1. Šimek, J. a kol.: Mechanika zemin, SNTL, Praha 1990 2. Fraňo, V. a kol.: Stavebné látky, Alfa, Bratislava 1984 3. Mrlík, F.: Vlhkosté problémy stavebných materialov a konštrukcí, Alfa, Bratislava 1985 4. Klobouček a kol.: Silniční laboratoř, SNTL, Praha 1979 5. Lohmeyer, G.: Praktische Bauphysik, B.G.Teubner, Stuttgart 1995

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní poznatky o struktuře pevných látek. 2. Fyzikální vlastnosti stavebních hmot – úvod. 3. Popisné a mechanické vlastnosti stavebních hmot. 4. Elastické a akustické vlastnosti stavebních hmot. 5. Tepelné vlastnosti stavebních hmot. 6. Radioaktivita stavebních hmot, radonová problematika. 7. Vybrané vlastnosti kapalin a plynů. 8. Vlhkost stavebních materiálů, šíření vlhkosti ve stavebních materiálech. 9. Vliv vnějších a vnitřních podmínek na vlastnosti stavebních hmot. 10.Šíření tepla, tepelná izolace. 11. Šíření zvuku, základy prostorové akustiky, zvuková izolace. 12. Fyzikální vlastnosti stavebních hmot a řešení praktických problémů ve stavebnictví. 13. Metody analýzy látek, technická měření.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner