516-0817/01 – Nuclear Physics ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits5
Subject guarantorprof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAD20 prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course deepens the knowledge of elementary particles and the atom as complex particle (symmetric and asymmetric wave functions). Students will be acquainted with classical and quantum theories of dispersion, properties and models of the nucleus. Detailed description of nuclear transformations (mononuclear, binuclear and multinuclear) is provided, which is necessary for studying nuclear energy.

Compulsory literature:

1. Feynman, R.P., Leighton, R.B.,Sands,M.: The Feynman lectureson Physics. Addison- Wesley Publishing company, 1966

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Elementární částice - interakce mezi EČ (typy interakcí, SUSY, SUGRY), - vlastnosti EČ (klidová hmotnost, el. náboj, spin, magnetický moment, leptonové a baryonové číslo, izopsin, podivnost, parita, doba života, energie a hybnost), - klasifikace EČ (foton, elektron, proton, neutron, pozitron a neutrino, mion, pion, kaon a hyperony, rezonance), - struktura EČ (poloměr částic, modely virtuálních mezonů, partonový model, model kvarků). 2. Atom jako složená částice - struktura atomu (modely podle klasické a kvantové teorie), - elektronový obal atomu (Bohrovy postuláty z hlediska kvantové teorie, spektrální série vodíkového a jemu podobnému atomu, spektrální série složitějších atomů). 3. Jádro atomu - teorie rozptylu (Rutherfordův rozptyl., účinný průřez, klasická teorie rozptylu, kvantová teorie rozptylu), - vlastnosti atomového jádra, klasifikace atomů, velikost, hmotnost, vazebná energie jádra, hustota jaderné hmoty, spin, magnetický moment, kvadrupólový moment jádra, jaderné síly, - modely atomového jádra (model Fermiho plynu, kapkový, slupkový a zobecněný model jádra). 4. Jaderné přeměny - mononukleární přeměny (přeměna alfa, beta minus, beta plus, K-záchyt, přeměna gama, diagram mononukleárních přeměn, přeměnový zákon), - binukleární přeměny (pružný a nepružný rozptyl, proniknutí částice do jádra, účinný průřez, vznik složeného jádra, bombardování částicemi, protony, neutrony, transmutace, štěpení, slévání a tříštění jádra) - multinukleární přeměny. 5. Jaderná energetika - uvolňování jaderné energie - štěpení jader (mechanizmus štěpení, řetězová reakce, moderátory, jaderné reaktory) - syntéza jader (podmínky k uskutečnění jaderné syntézy, termonukleární puma) - řízená termojaderná reakce (plasma, Lawsonovy podmínky, zrcadlové Laboratorní úlohy: 1. Charakteristika Geigerova-Müllerova detektoru 2. Studium elektron-pozitronové anihilace 3. Ověření statistického charakteru přeměnového zákona 4. Ověření poločasu rozpadu Ba 5. Určení hmotnostního součinitele zeslabení záření beta Kr Úlohy jsou měřeny na pracovišti Přírodovědecké fakulty Palackého Univerzity OLOMOUC.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 20  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner