516-0819/01 – Thermodynamics and Statistical Physics (TSF)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Bude doplněno

Teaching methods

Summary

The subject contains the knowledges of phenomenological and statistical thermodynamics and their detailed mathematical description. In the part of phenomenological thermodynamics are discused the basic lows of thermodynamics, description of thermodynamic state of system, properties of thermodynamics proceses and system of several components. In the part of statistical thermodynamics are discused the properties of statistical ensembles and clasical and quantum distributions.

Compulsory literature:

1) Krempaský, J.: Fyzika, Alfa-SNTL, Bratislava 1982, 88, 91 2) Kvasnica, J.: Termodynamika, SNTL, Praha 1965 3) Kvasnica, J.: Statistická fyzika, Academia, Praha 1983

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Zpřesnění některých pojmů fenomenologické termodynamiky 1. 1. Stavové veličiny a funkce. Termodynamická rovnováha. Přirozené, vratné a nevratné procesy. 1. 2. Druhá hlavní věta pro vratné děje. Carnotův cyklus. Entropie. Teromdynamické potenciály 1. 3. Druhá hlavní věta pro nevratné děje. Nevratný Carnotův cyklus. Termodynamické potenciály a rovnováha. 1. 4. Fázové přechody a kritický stav 1. 4. 1. Fázové přechody I. druhu, rovnice C. + C. 1. 4. 2. Fázové přechody II. druhu. Ehrenfestovy rovnice. 1. 4. 3. Landauova teorie přechodů 1. 4. 4. Kritické jevy 1. 5. Třetí hlavní věta termodynamická 2. Termodynamika nevratných procesů 2. 1. Onsagerovy relace. Zobecnělé síly a toky 2. 2. Principy Prigoginův a Le Chatelierův 2. 3. Transportní jevy 3. Základy synergetiky 3. 1. Termodynamika a synergetika 3. 2. Základní schéma synergetického přístupu 3. 3. Aplikace ve fyzice a v dalších oborech 4. Statistická fyzika 4. 1. Základní pojmy: fázový prostor, zákony zachování statistické soubory, rovnovážné stavy 4. 2. Statistické soubory: mikrokanonický, makrokanonický a grandkanonický soubor 4. 3. Statistická rozdělení soustavy volných částic 4. 4. Ideální plyny: klasický, fermionový a bozonový 4. 5. Tuhá tělesa 4. 6. Plazma 4. 7. Fluktuace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner