516-0835/01 – Radioactivity in Natural and Working Enviroment (RAŽPP)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits3
Subject guarantordoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1V40 doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Bude doplněno.

Teaching methods

Summary

Ionizační záření patří k významným faktorům, které ovlivňují životní a pracovní prostředí. Přednáškový kurz se zabývá hlavní ochranou před zářením, chováním radionuklidů v životním prostředí a využitím radionuklidů a ionizačního záření v technické praxi.

Compulsory literature:

1. Kol. autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření, Sborník uč. textů, DT Ostrava, spol. s r.o., Ostrava 1998 2. Kol. autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000 3. Beneš, P., Novotná, J.: Chemie a radiační hygiena prostředí, ČVUT, Praha 1995 4. Musílek, L.: Využití ionizujícího záření ve výzkumu, ČVUT, Praha 1992 5. Vanovič, J.: Atomová fyzika, Alfa, Bratislava 1980

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní poznatky o ionizujícím záření. 2. Dozimetrické veličiny a jednotky, detekce ionizujícího záření, radiometrická měření. 3. Biologické účinky ionizujícího záření. 4. Ochrana před ionizujícím zářením, principy radiační ochrany, dávkové limity, stanovení radiační zátěže, způsoby ochrany před vnějším ozářením a vnitřní kontaminací. 5. Monitorování, referenční úrovně, monitorovací program. 6. Radionuklidy v životním prostředí, radioaktivita hornin, půd, vod a ovzduší, migrace radionuklidů, ekologicky významné radionuklidy, radonová problematika. 7. Radioaktivní odpady, klasifikace odpadů, zpracování, skladování a likvidace radioaktivních odpadů, úložiště radioaktivních odpadů. 8. Využití radionuklidů a ionizujícího záření ve vědě a technice. 9. Legislativa v oblasti ionizujícího záření.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner