516-0856/02 – Fluid Physics (FTE)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2015/2016
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student collects and describes the basic principles and basic definitions of fluid mechanics Student analyses phenomena in fluids from the point of view of physical theories According to the topic of diploma thesis, student applies chosen phenomena for solution of the problem of technical practice

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět shrnuje základní principy a základní definice mechaniky tekutin a prohlubuje fyzikální znalosti mechanických, elektrických a tepelných vlastností tekutin. Zahrnuje hydrostatiku a hydrodynamiku tekutin, proudění tekutin, teorii fyzikální podobnosti a metody vizualizace proudění a umožňuje analyzovat jevy v tekutinách z hlediska fyzikálních teorií. Rozebírány jsou problémy týkající se kapalných a plynných paliv, jejich charakteristik, fyzikální přípravy ke spalování, pohybu tekutin v biologických systémech a problematika kapalinových paprsků. Jsou aplikovány jednoduché vztahy popisující fyzikální jevy na výpočet parametrů toku.Důraz je kladen na pochopení rozdílů v chování kapalin či tekutin, a to především z hlediska toku, výtoku, divergence v prostředí, kterým se paprsek tekutiny pohybuje, a ztrát energie. Jsou rozebírány vlivy speciálních typů prostředí na chování proudu tekutiny. Cílem je naučit studenty použít fyzikální principy při hledání zdrojů zlepšení konstrukce zařízení pracujících s tekutinami a analyzovat vybrané jevy ve vztahu k jejich uplatnění v technické praxi.

Compulsory literature:

Nakayama, Y., Boucher, R.F.: Introduction to Fluid Mechanics, Butterworth- Heinemann, Oxford, 2002, 308 p. Proceedings of the international conference series organized by BHRGroup each two years since 1972 (International Symposium on Jet Cutting Technology, later International Conference on Jet Cutting Technology, later Jetting Technology, now Water Jetting). Articles in International Journal of Machine Tools & Manufacture, Journal of Materials Processing Technology, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, etc.

Recommended literature:

Nakayama, Y., Boucher, R.F.: Introduction to Fluid Mechanics, Butterworth- Heinemann, Oxford, 2002, 308 p. Proceedings of the international conference series organized by BHRGroup each two years since 1972 (International Symposium on Jet Cutting Technology, later International Conference on Jet Cutting Technology, later Jetting Technology, now Water Jetting). Articles in International Journal of Machine Tools & Manufacture, Journal of Materials Processing Technology, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, etc.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Systematic preparation for lectures

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Macroscopic systems, mechanics of ideal fluids 2. Mechanical properties of fluids, flowing of fluids 3. Theory of physical similarities 4. Electrical and thermal properties of fluids 5. Liquid and gas fuels 6. Outflow of liquid to air, outflow of liquid to liquid, outflow of liquid to vacuum 7. Liquid additives, solid state additives 8. Mixing systems, their benefits and problems 9. Influence of liquid additives on the shape and motion of the jet 10. Influence of solid state additives on the shape and motion of the jet 11. Special states of liquid jet 12. Possibilities of simple models use for liquid jet evaluation in practice

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Summer semester, validity until: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33  17
        Examination Examination 67  25
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (B1701) Physics (1702R001) Applied physics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B1701) Physics (1702R001) Applied physics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B1701) Physics (1702R001) Applied physics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner