516-0877/02 – Computer Modelling (PM)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits2
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michal LesňákSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
MAD20 prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collect the basic principles modelling physical process Describe, clarify and interpret the particular physical phenomena Apply the simple mathematical methods for describing of the physical phenomena Illustrate model for simple physical models

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu Počítačové modelování je seznámení s metodami realizace simulačních modelů dynamických systémů. Postupně jsou probírány metody potřebné k realizaci modelu na číslicovém počítači. V rámci předmětu se řeší praktické úlohy modelování tepelných, elektromagnetických a mechanických úloh. Jsou podány základní informace o simulačních programech, na cvičeních se řeší simulační úlohy v programu MATLAB – Simulink a ANSYS.

Compulsory literature:

1. Kolář, V., Němec, I., Kanický, V.: FEM principy a praxe metody konečných prvků 2. Ansys Help System (podle aktuální verze programu) 3. Ansys User's Guide (podle aktuální verze programu) 4. ZÍTEK, P. & PETROVÁ, R. Matematické a simulační modely. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1996. 128 s. ISBN 80-01-01524-6. 5. Neuschl Š. a kol.: Modelovanie a simulacia, Bratislava ALFA-SNTL, 1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. introduction 2. Modeling of magnetic problems 3. Modelling of electrical problems 4. Modeling of problems in statics

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
        Počítačové modelování Written test  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner