516-0882/01 – Speciální měření (SM)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat principy a zákony vybraných úloh klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat příslušné přírodní jevy Změřit vybrané fyzikální veličiny, tabelovat výsledky a vypočítat závislé veličiny Srovnávat vypočtené výsledky s tabelovanými hodnotami nebo výsledky jiných experimentů

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Fyzikální měření podává přehled metodiky a techniky měření fyzikálních veličin. Zahrnuje přípravu a měření mechanických, akustických, tepelných, elektrických a optických veličin. Student si prohloubí znalosti ve zpracování naměřených hodnot pomocí nejistot včetně grafického zpracování. Předmět je zařazen na závěr bakalářského studia, aby student využil všech svých vědomostí z přírodovědných a technických disciplín.

Povinná literatura:

1. Mádr, V., Knejzlík, M., Kopečný, J., Novotný, I.: Fyzikální měření, SNTL Praha, 1991

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola připravenosti na cvičení - písemně a ústně. Kontrola zpracování měření - laboratorní deník. Odevzdání protokolu.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cíle laboratorního měření: I. Získání základních vědomostí z teorie chyb, nejistot a metodiky zpracování protokolů. II. Rozšíření poznatků z kmitů, vln a akustiky. III. Seznámení s nedestruktivními diagnostickými metodami v oblasti ultrazvukové, magnetické a optické defektoskopie. FRONTÁLNÍ CVIČENÍ: Bezpečnost práce v laboratoři. Úvod do teorie chyb. Určení nejistoty opakovaného měření fyzikální veličiny. Určení nejistoty vypočítané veličiny z definičního vztahu. Určení pásu nejistot při měření funkční závislosti fyzikálních veličin. ÚLOHY: 1. Stanovení délky, šířky, výšky a hmotnosti měřeného reálného tělesa. 2. Stanovení velikosti hustoty měřeného reálného tělesa. 3. Stanovení závislosti vlnové délky akustického vlnění na nastavitelné frekvenci při konstantní rychlosti šíření zvuku ve vzduchu. MĚŘENÍ VE SKUPINÁCH: 4. Kontrola materiálů magnetickou práškovou metodou na stole MAS 5. Kontrola materiálů magnetickou práškovou metodou pomocí ručního elektromagnetu 6. Měření intenzity magnetického pole Hallovou sondou po použití demagnetizačního tunelu 7. Měření frekvence kmitů akcelerometrem 8. Měření hladiny intenzity a spektrální složení zvuku hlukoměrem 9. Hodnocení povrchů různorodých materiálů kapilární barevnou metodou 10. Hodnocení povrchů různorodých materiálů kapilární fluprescenční metodou 11. Stanovení polohy a rozsahu vady v materiálu pomocí ultrazvukové defektoskopické metody 12. Měření tloušťky materiálu ultrazvukovou metodou 13. Měření tloušťky materiálu metodou vířivých proudů 14. Měření součinitele akustické pohltivosti materiálu metodou stojatých vln

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 80  0
        Písemka Písemka 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku