516-0890/01 – Fyzikální vlastnosti hornin (FVH)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ20 doc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
MAD20 prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student charakterizuje horninové materiály z hlediska jejich fyzikálních vlastností. Student popisuje tyto vlastnosti a na tomto základě předvídá chování materiálů v různých fyzikálních podmínkách. Student aplikuje poznatky na řešení modelových situací, analyzuje teoretické a experimentální výsledky a na jejich základě modifikuje praktické aplikace nebo je hodnotí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je klasifikovat vlastnosti hornin z hlediska obecného a z hlediska fyziky, porovnat jednotlivé vlastnosti z hlediska jejich příčin a vysvětlovat jejich souvislosti, analyzovat získané poznatky, dedukovat z obecných zákonitostí individuální vlastnosti a kompilovat jednotlivé partie výuky z literárních a jiných pramenů. Zamýšlet se nad vzájemnými souvislostmi mezi vlastnostmi hornin a jejich časným i reologickým chováním.

Povinná literatura:

Švec, J.: Aplikovaná fyzika pro geologické obory. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1990, ISBN 80-7078-035-5 Fojtek, A.: Aplikovaná fyzika pro obory Hlubinné dobývání ložisek, Lomové dobývání užitkových surovin, Výstavba dolů a geotechnika, Vysoká škola báňská, Ostrava, 1990, ISBN 80-7078-029-0 Petroš, V.: Vlastnosti hornin a horského masivu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 1999, ISBN 80-7078-720-1

Doporučená literatura:

Petroš V., Šancer, J.: Mechanika hornin a zemin. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2009, ISBN 978-80-248-1962-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod (opakování) Chemická vazba, vznik molekul, struktura molekul, molekulová spektra. Vazba v pevných látkách, krystalová struktura a její poruchy. Základy pásmové teorie tuhých látek . 2. Fyzikální vlastnosti hornin Minerál, hornina, masiv z hlediska fyziky. Hornina in situ a její vzorek. Fyzikálně-technické parametry hornin, vliv vnitřních a vnějších faktorů na vlastnosti hornin. 3. Mechanické vlastnosti Horniny z hlediska hustoty. Napětí a deformace v hornině, pružnost a pevnost. Plasticita a reologické vlastnosti hornin. 4. Akustické vlastnosti Šíření elastických vln v prostředí, akustické charakteristiky hornin, závislost charakteristik na vnitřních a vnějších faktorech. 5. Tepelné vlastnosti Zákonitosti šíření tepla v hornině, měrná tepelná kapacita, tepelná a teplotní vodivost, teplotní roztažnost hornin. 6. Elektrické a magnetické vlastnosti Polarizace prostředí, permitivita, elektrická vodivost hornin. Magnetické vlastnosti. Šíření elmg. vln v horninách. 7. Záření a hornina Optické vlastnosti hornin, rentgenové záření a hornina, radioaktivita hornin a působení radioaktivního záření na horniny, neutronové záření. 8. Vícesložkové systémy Rovnováha v jedno- a vícesložkovém systému, metastabilní stavy, fázové přechody. Disociace a reakce pevných látek s plyny. Voda v hornině. 9. Vzájemné souvislosti Vlastnosti fyzikálních jevů u hornin. Klasifikace hornin podle jejich fyzikálních vlastností.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku