516-0899/01 – Liquid Jet Physics (FKP)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2014/2015
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collect the basic physical and construction principles of devices for liquid jet generation Describe, clarify and interpret the hydrodynamic relationships present in generation of liquid jets Apply the simple mathematical methods describing physical phenomena for evaluation of jet parameters Demonstrate obtained knowledge in the frame of the simple applications

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Cílem předmětu je podat studujícím znalosti o fyzikálním základu kapalinového paprsku, a to jak tvořeného čistou kapalinou, tak různými druhy směsí, které nemusí být svým chováním ztotožnitelné s kapalinou. Hlavní důraz je kladen na pochopení rozdílů v chování použitých kapalin či tekutin, a to především z hlediska výtoku, divergence v prostředí, kterým se paprsek pohybuje, a ztráty energie. Jsou rozebírány vlivy speciálních typů prostředí na chování paprsku, a to z pohledu základních typů kapalinového paprsku (čistá kapalina, kapalina s kapalnými aditivy - polymery, kapalina s pevnolátkovými aditivy - abrazivy, kapalina v neobvyklých termodynamických stavech).

Compulsory literature:

1. Hlaváč, L.: Model pro řízení parametrů kapalinového paprsku při porušování materiálů v pevné fázi. Doktorská disertační práce, Ostrava, 2000, 100 s. 2. Hlaváč, L.: Fyzikální působení kapalinového paprsku vysoké energie na křehký materiál. Habilitační práce, Ostrava, 2002, 82 s. + 96 s. příloh 3. Sborníky konferenční řady organizované BHRGroup každé dva roky počínaje 1972 (International Symposium on Jet Cutting Technology Ţ International Conference on Jet Cutting Technology Ţ Jetting Technology International Conference Ţ Water Jetting International Conference) 4. Sborníky konferenční řady organizované WJTA každé dva roky počínaje 1981 (U.S. Water Jet Symposium Ţ U.S. Water Jet Conference Ţ American Water Jet Conference Ţ WJTA American Waterjet Conference, 1. až 4. sborník na webu, od roku 2003 pouze na CD) 5. Sborníky konferenční řady organizované ISWJT nepravidelně co dva až tři roky počínaje 1989 - Pacific Rim International Conference on Water Jet Technology

Recommended literature:

1. Hlaváč, L.: Model pro řízení parametrů kapalinového paprsku při porušování materiálů v pevné fázi. Doktorská disertační práce, Ostrava, 2000, 100 s. 2. Hlaváč, L.: Fyzikální působení kapalinového paprsku vysoké energie na křehký materiál. Habilitační práce, Ostrava, 2002, 82 s. + 96 s. příloh 3. Sborníky konferenční řady organizované BHRGroup každé dva roky počínaje 1972 (International Symposium on Jet Cutting Technology Ţ International Conference on Jet Cutting Technology Ţ Jetting Technology International Conference Ţ Water Jetting International Conference) 4. Sborníky konferenční řady organizované WJTA každé dva roky počínaje 1981 (U.S. Water Jet Symposium Ţ U.S. Water Jet Conference Ţ American Water Jet Conference Ţ WJTA American Waterjet Conference, 1. až 4. sborník na webu, od roku 2003 pouze na CD) 5. Sborníky konferenční řady organizované ISWJT nepravidelně co dva až tři roky počínaje 1989 - Pacific Rim International Conference on Water Jet Technology

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Test, written preliminary exam

E-learning

Other requirements

Systematic preparation for lectures.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Liquids – Basic Characteristics 2. Discharge of Fluids into the Air 3. Discharge of Fluids into the Fluids 4. Discharge of Fluids into the Vacuum 5. Liquid Additives 6. Solid-State Additives 7. Effect of Liquid Additives on the Shape and Movement of the Beam 8. Effect of Solid-State Additives on the Shape and Movement of the Beam 9. Special Conditions of Liquid Jet 10. Possibilities of Using Simple Models of Liquid Jet in Practise

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 17
                Project Written test 20  10
                Project of the task solution Project 15  7
        Examination Examination 65 (65) 34
                Written examination Written examination 20  10
                Oral Oral examination 45  24
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner