516-0909/01 – Fyzikální principy technických měřicích metod (FPTMM)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity0
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Kopečný, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Kopečný, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestr
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 45+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+45

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Bude doplněno.

Vyučovací metody

Anotace

Základním cílem předmětu je poskytnout technicky orientovanému studujícímu základní představy o fyzikálních principech na kterých je založena konstrukce komerčních měřících a diagnostických přístrojů. Pochopení principů mu umožní využít všech možností použití přístroje, případně je rozšířit, respektive přístroj aplikovat i v oblastech nepředpokládaných v manuálu. Předmět je omezen na principy metod využívajících záření v celém jeho spektru. Jedná se tedy o základy interferometrie, zviditelňování polí, holografie, fotometrie, mikroskopie, spektroskopie, ale i využití ultrazvuku částicového a radioaktivního záření včetně elektronové mikroskopie.

Povinná literatura:

LITERATURA pro 516 909/01: (1) Sochor,V.: Lasery a koherentní svazky, Academia, Praha 1990 (2) Zacharevskij,A.,N.:Interferometery, Moskva 1952 (3) Fuka,J.-Havelka,B.: Optika, SPN, Praha 1961 (4) Sequens,J.: Technika zviditelňování fyzikálních polí, Academia,Praha 1980 (5) Baleš,J.-Szabó,V.: Holografická interferometria v experimentalnej mechanike, Veda, Bratislava 1986 (6) Obraz,J.: Ultrazvuk v měřící technice, SNTL, Praha 1984 (7) Klujev,V.,V.: Pribory dlja nerazrušajuščego kontrolja materialovi rozdelij, Mašinostrojenije, Moskva 1986 (8) Brož,J.: Základy fyzikálních měření II. SPedN, Praha 1961 (9) Jones,S,R.-Wykes,V.: Holographic nad Speckle Interferometry, Cambridge University Press, Cambridge 1985 (10)Kováč,S.-Illavský,D.-Leško,J.: Metody kontroly technologických procesov. Spektrálne metody v organickej chemii a technologii. Alfa, Bratislava 1987 (11)Pluta,M.: Advanced Light Microscopy. PWN, Warszava 1988 (12)Arfken,G.,B.-Griffing,D.,F.-Kelly,D.,C.: University Physics, Academia Press,N.Y.1984 (13)Kopečný, J.: Fyzika IIa, IIb, VŠB, Ostrava 2000 LITERATURA pro 516 909/02: 1. SOCHOR,V. Lasery a koherentní svazky. Praha: Academia, 1990. 2. ZACHAREVSKIJ, A. N. Interferometery. Moskva, 1952. 3. FUKA, J.; HAVELKA, B. Optika. Praha: SPN, 1961. 4. SEQUENS, J. Technika zviditelňování fyzikálních polí. Praha: Academia, 1980. 5. BALEŠ, J.; SZABÓ,V. Holografická interferometria v experimentalnej mechanike. Bratislava: Veda, 1986. 6. OBRAZ, J. Ultrazvuk v měřící technice. Praha: SNTL, 1984. 7. KLUJEV,V. V. Pribory dlja nerazrušajuščego kontrolja materialovi rozdelij. Moskva: Mašinostrojenije, 1986. 8. BROŽ, J. Základy fyzikálních měření II. Praha: SPedN, 1961. 9. JONES, S. R.; WYKES, V. Holographic nad Speckle Interferometry. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 10.KOVÁČ, S.; ILLAVSKÝ, D.; LEŠKO, J. Metody kontroly technologických procesov. Spektrálne metody v organickej chemii a technologii. Bratislava: Alfa, 1987. 11.PLUTA, M. Advanced Light Microscopy. Warszava: PWN, 1988. 12.ARFKEN, G. B.; GRIFFING, D. F.; KELLY, D. C. University Physics. N.Y.: Academia Press, 1984. 13.KOPEČNÝ, J. Fyzika IIa, Iib. Ostrava: VŠB, 2000. 14.ŠEDA, J. Použití ionizujícího záření v technice. Praha: ČVUT, 1973. 15.MUSÍLEK, L. Využití ionizujícího záření ve výzkumu. Praha: ČVUT, 1992.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod (12,13) Obecné zákonitosti užití záření v technických měřících metodách, záření vlnového a korpuskulárního charakteru, foton, částice, de Broglieho hypotéza. 2. Základní vlastnosti elektromagnetického záření (13) Maxwellův popis elmag.záření, vlnová rovnice, Huygensův princip, elektrický dipól jako elementární zářič, spektrum elmag. vln, Bohrův model atomu a vznik spekter, nekoherentní a koherentní zářiče, polarizace záření, princip činnosti laseru, odraz, lom, absorpce, interference a ohyb záření. 3. Základy interferometrie (2,3) Interferenční komparátory (Michelson, Metra), refraktometry (Rayleigh, Mach- Zehnder, Jamin), spektroskopy (Fabry-Perotův, Fizeaův), interferenční mikroskop. Měření malých deformací a přemístění, délková měření. Kontrola tvaru a nerovností povrchu. Měření indexu lomu, určení nehomogenit prostředí. Měření vlnové délky, měření tlouštěk tenkých vrstev. 4. Zviditelňování fyzikálních polí (4) Interferenční metody, šlírová metoda a fotoelesticimetrie, metoda fázového kontrastu, Moire metody.Modelové vyšetřování vnitřních napětí. Sledování povrchu, nehomogenit. Zkoumání zviditelněných tepelných, rychlostních, elektrických a magnetických polí. 5. Holografické metody a speckle metody (5,9) Záznam a rekonstrukce hologramu, základní typy hologramů, metody dvojího osvitu, kontinuální expozice a reálného času, mikroholografie. Princip speckleinterferometrie. Holografická ineterferometrie průhledných objektů, zkoumání nehomogenit, měření tepelných a tlakových deformací uvnitř objektu. Holografická interferometrie neprůhledných objektů, stanovení vnitřních nehomogenit, měření napětí a deformací. Určování tvaru a odchylek povrchu. Holografická analýza kmitajících objektů, určování kritických míst. Kontrola povrchu. 6. Fotometrie (8) Fotometry a spektrální fotometry. Stanovení základních fotometrických veličin, propustnosti, odrazivosti, absorbce, extinkce a disperse prostředí. Stanovení barevnosti a barvy. Měření koncentrace, identifikace látky. 7. Optická mikroskopie (8,11) Optický mikroskop, mikroskopie neprůhledných předmětů, temné pole, polarizační mikroskopie, fluorescennční mikroskopie, fázové předměty. Identifikace materiálu, jemná struktura, kontrola povrchu, vnitřku a tvaru, měření tenkých vrstev. 8. Spektroskopie (10) Klasické a laserové spektroskopy a spektrografy, interferenční spektrografy. Ramanova spektroskopie, luminscenční spektroskopie, Mossbauerův jev, hmotnostní spektroskopie. Spektrální kvalitativní a kvantitivní analýza, identifikace látky a jejích parametrů. 9. Ultrazvukové metody (6) Vznik a šíření ultrazvukové vlny, závislost její rychlosti na prostředí a jeho fyzikálních parametrech, útlum, odraz a lom vlny. Základní měřící metody. Měření mechanických vlastností prostředí, stanovení tlouštky, vyhledávání vnitřních defektů a nehomogenit, hladinoměry a průtokoměry. 10. Částicové a radioaktivní záření (7) Přehled využívaných druhů korpuskulárního a jaderného záření, jejich zdroje a parametry. Interakce těchto záření s látkou. Neutronová a radiační defektoskopie, princip radiaktivního datování, tlouštkoměry, hladinoměry a průtokoměry. 11. Elektronová mikroskopie (8) Elektrická a magnetická čočka, konstrukce mikroskopu na průchod a na odraz, rozlišovací schopnost. Elektronová difrakce. Identifikace látky a jejich parametrů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2007/2008 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2301V999) Volitelné předměty pro doktorské studium P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2301V999) Volitelné předměty pro doktorské studium K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.