516-0940/01 – Fyzikální charakteristika kapalinových paprsků (FCHKP)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 45+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Interpretovat a generalizovat teoretické i praktické poznatky o rozpadu a rozprašování kapalin. Analyzovat podmínky vzniku vysokorychlostního kapalinového paprsku, zejména výtok kapaliny z trysky a s jeho rozpad v prostředí v závislosti na mnoha faktorech a podmínkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět zahrnuje teoretické i praktické poznatky o rozpadu a rozprašování kapalin. Jsou sledovány fyzikální příčiny a veličiny, které ovlivňují jemnost rozprášení. Dále pak se student seznámí se způsoby rozprašování a metodou studia rozpadu kapalin. Na uvedené navazují děje při spalování paliv a využití poznatků při jejich hoření. Další podstatnou částí je studium vysokorychlostního kapalinového paprsku, zejména pak výtok kapaliny z trysky, paprsku s abrazivem a jeho působení na materiál. Tyto znalosti jsou potřebné pro metrologii kvality řezné plochy získané technologií vysokorychlostním kapalinovým paprskem.

Povinná literatura:

MÁDR, V. Rozprašování a spalování kapalných paliv. Praha: SNTL, 1994. MÁDR, V. Metody studia rozprašování kapalných paliv. Sboník VŠB, řada, HGF, č. 2. Ostrava: 1972, s. 192-211. MÁDR, V. Charakteristiky rozprašování kapalných paliv. Křivka poměrné hustoty. Sborník VŠB, řada, HGF, roč. 22, č. 2. Ostrava: 1976, s. 87-95. BRDIČKA, M.; SAMEK, L.; TARABA, O. Kavitace – Diagnostika a technické využití. Praha: SNTL, 1981. HLAVÁČ, L. Model pro řízení parametrů kapalinového paprsku při porušování materiálů v pevné fázi. Doktorská disertační práce. Ostrava: VŠB-TUO, 2000.

Doporučená literatura:

KREMPASKÝ, J. Fyzika. Bratislava: Alfa, 1993. MÁDR, V.; KNEJZLÍK, J.; KOPEČNÝ, J., et al. Fyzikální měření. SNTL, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ROZPAD KAPALINOVÝCH PAPRSKŮ Příčiny rozpadu a tvary paprsku kapaliny. Teorie nevířivého a vířivého rozprašovače. Oblasti a kritéria rozpadu paprsku kapaliny. Maximální průměr kapky kapaliny a jeho výpočet. 2. ROZPRAŠOVÁNÍ KAPALIN Fyzikální vlastnosti kapalin. Fyzikální princip rozprašování. Hodnocení jakosti rozprášené kapaliny. Distribuční charakteristiky rozprašování. 3. DRUHY ROZPRAŠOVÁNÍ KAPALIN Tlakové, injekční, rotační, ultrazvukové a elektrostatické rozprašování. Charakteristický rozměr kapek z hlediska druhů rozprašovačů. 4. METODY STUDIA ROZPRAŠOVÁNÍ KAPALNÝCH PALIV Měření vstřikovaného množství a výkonového součinitele, rychlosti, kinetické energie a doletu paprsku. Měření úhlu rozprašování a prostorového rozložení kapek. Geometrická charakteristika trysky. 5. METODY MĚŘENÍ VELIKOSTI KAPEK PALIVA Metoda zachycování a tuhnutí kapek, nárazové a optické metody, krátkodobé fotografování kapek a rychlostní kinematografie, metody elektrické, váhové a termální. 6. VYUŽITÍ ROZPRAŠOVÁNÍ Spalování kapalných paliv, příprava směsi spalovacích motorů, rozprašování barev, nátěrových hmot, zemědělských kultur, aerosolové mlhoviny v lékařství. Hygiena a bezpečnost práce při rozprašování kapalných paliv. 7. ROZPRAŠOVÁNÍ, HOŘENÍ A SPALOVÁNÍ KAPALNÝCH PALIV Rozprášení paliva u benzinových a naftových motorů. Palivové a vstřikovací trysky. Vznícení a hoření rozprášeného kapalného paliva. Změna velikosti kapky při hoření, teorie hoření kapky paliva. Struktura plamene a pochody ve spalovací komoře. Požadavky na hořáky. Matematické modelování hořákových oblastí. 8. VYSOKORYCHLOSTNÍ KAPALINOVÝ PAPRSEK Generace a klasifikace vysokorychlostního kapalinového paprsku. Výtok kapalného média z trysky. Šíření kapalinového paprsku prostředím. Působení kapalinového paprsku na materiál. Porušování materiálů kapalinovým paprskem. 9. VÝTOK KAPALINY Z TRYSKY Teoretický popis výtoku kapaliny. Účinnost paprsku kapaliny na materiál. Rychlostní profil paprsku při výtoku kapaliny (vody) z trysky. 10.VYSOKORYCHLOSTNÍ PAPRSEK S ABRAZIVEM Interakce paprsku kapaliny s abrazivními částicemi ve směšovací komoře a usměrňovací trubici. Rozpad abrazivního materiálu, urychlování částic v usměrňovací trubici. Parametry abrazivního paprsku (velikost částic, průtok kapaliny a abrazivního materiálu, rychlost abrazivního paprsku). 11.PORUŠENÍ MATERIÁLU VYSOKORYCHLOSTNÍM KAPALINOVÝM PAPRSKEM Vliv průměru trysky, tlaku kapaliny, vzdálenosti trysky od povrchu materiálu, postupové rychlosti nástroje, úhlu dopadu paprsku na hloubku materiálu. 12.KVALITA POVRCHU MATERIÁLŮ Struktura povrchů vytvořených při řezání technologií vysokorychlostním kapalinovým paprskem. Optické metody pro měření struktury povrchů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.