516-2615/01 – Fyzika (FYZ)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy. Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů. Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích. Zopakovat si základy středoškolské matematiky a fyziky, a to na úrovni znalostí i dovedností základních matematicko fyzikálních operací. V návaznosti na znalosti a dovednosti středoškolské matematiky a fyziky budování nových znalostí a dovedností v souladu s osnovou předmětu a v souladu s potřebami odborné profilace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Shrnutí základních principů a zákonů vybraných partií klasické fyziky. Popis, objasnění a interpretace jednotlivých přírodních jevů. Aplikace jednoduchých matematických metody na popis fyzikálních jevů. Ilustrace získaných poznatků na jednoduchých aplikacích.

Povinná literatura:

1.Fojtek, A., Foukal, J., Mádr, V., Wyslych, P.: Fyzika pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB-TUO. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1995 2.M-F-Ch tabulky pro SŠ. 3.Kol. KF VŠB-TUO: Sbírka příkladů z fyziky. Vybrané příklady: http://if.vsb.cz.

Doporučená literatura:

1.Kapoun, K., Wyslych, P.: Fyzika I. pro hutnické obory. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1990 2.Wyslych, P.: Fyzika I. pro hutnické obory. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2000 6. Svoboda E. a kol. Přehled středoškolské fyziky. SPN, Praha. Encyklopedie.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Předpokládá se systematická domácí příprava.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu 1. Matematické minimum, skalární a vektorové fyzikální veličiny, jednotky měření fyzikálních veličin soustavy SI. 2. Mechanika pevných těles. Kinematika. Klasifikace pohybů: pohyby translační a rotační pohyby, pohyby rovnoměrné a nerovnoměrné. 3. Mechanika pevných těles. Dynamika. Zákony síly pro translační a rotační pohyb. Mechanická práce, energie, zákon zachování energie, tření. 4. Mechanika tekutin. Hydrostatika a aerostatika. Pascalův zákon, Archimedův zákon, zákon kontinuity, zákon Bernoulliho, obtékání těles. 5. Termodynamika. Teplota a teplo, kalorimetrická rovnice, stavová rovnice, děje v ideálních plynech (izotermický, izobarický, izochorický děj). 6. Gravitační pole (síla, intenzita, potenciál, energie), pohyby v homogenním poli Země (vrhy) a radiálním poli Země (kosmické rychlosti). 7. Kmitání, vlnění. Rovnice harmonického kmitavého pohybu, rovnice postupného vlnění, Hookův zákon, energie. 8. Elektřina a magnetismus. Coulombův zákon síly, intenzita, potenciál, energie. Ohmův zákon a zákony Kirchhoffovy, Hopkinsův zákon. 9. Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla. Zobrazování spojkami a rozptylkami, čočko-zrcadlová rovnice. 10. Vlnová optika. Interference na tenké vrstvě, interferenčně ohybový jev na štěrbině a optické mřížce. Světlo jako elektromagnetické vlnění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Projekt Projekt 5  2
                Písemka Písemka 18  10
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  2
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 40  20
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 27  14
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku